หนังสือที่แต่งโดย สามัคคี บุณยะวัฒน์ 2 Results

No.TitlePublished
1โครงการวิจัย การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจแบบบูรณาการโดยมีมิติการมีส่วนร่วม ของชุมชนและกรอบชุมชนเป็นศูนย์กลางบนฐานของแบบจำลองที่ได้จาก โครงการวิจัย GAME-T/GAME-C เพื่อการจัดการทรัพยากร ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน : รายงานฉบับสมบูรณ์2549
2การจัดการลุ่มน้ำประยุกต์ = Applied watershed management2539