Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย ระพีพรรณ คำหอม

8 Results

No.TitlePublished
1สวัสดิการสังคมกับสังคมไทย2557
2สวัสดิการสังคมกับสังคมไทย = Social welfare in Thai society2554
3หลักการและกระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์จุลภาค2551
4การพิทักษ์สิทธิ์2549
5สวัสดิการสังคมกับสังคมไทย = Social welfare in Thai society2549
6สวัสดิการสังคมกับสังคมไทย2545
7รูปแบบการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในยุคโลกาภิวัตน์2544
8แนวทางการพัฒนาบริการสวัสดิการเด็ก สำหรับเด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจน : ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร2543