Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย วีรพงษ์ พลนิกรกิจ

9 Results

No.TitlePublished
1คู่มือการเป็นนักจัดรายการวิทยุฯ และผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ / วีรพงษ์ พลนิกรกิจ2558
2การเขียนบทรายการสำหรับเด็ก2558
3วิทยุชายแดน : บทบาทต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน2558
4ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย : ประมวลองค์ความรู้2557
5แนวทางการส่งเสริมบทบาทของวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว2552
6การเขียนข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น2545
7แนวทางการพัฒนาวิทยุชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ : โครงการวิจัย2545
8ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบทบาทและหน้าที่ของนักจัดรายการวิทยุ ในจังหวัดนครราชสีมา,รายงานผลการวิจัย2544
9ปัจจัยเชิงโครงสร้างของสถานีวิทยุท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่กำหนดรูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุ2542