Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย นวลพรรณ จันทรศิริ

4 Results

No.TitlePublished
1การสังเคราะห์พอลิยูรีเทน-ยูเรียทนความร้อนจากสารประกอบเชิงซ้อน ของโลหะประเภทไฮดรอกซีซาลไทรเอ็น : รายงานผลการวิจัย2549
2การทำปฏิกิริยาเชื่อมขวางของอีพอกซีเรซินด้วยส่วนผสมระหว่างมาลิอิกแอนไฮไดรด์และสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะประเภทเฮกซาเดนเทตชิฟเบส : รายงานผลการวิจัย2544
3การสังเคราะห์อีพอกซีโพลิเมอร์ชนิดใหม่ที่มีสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะประเภทเตตระเดนเทตชิฟเบสเป็นส่วนประกอบ : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Synthesis of new epoxy polymers containing tetradentate Schiff's base metal complexes2542
4การสังเคราะห์โพลิเมอร์ ที่มีความสามารถในการแยกอิออนของโลหะออกจากสารละลาย : รายงานฉบับสมบูรณ์2541