หนังสือที่แต่งโดย Khachorn Phromkasikorn 2 Results

No.TitlePublished
1Finance and Business Administration of Buses in the Bangkok Metropolitan Area : A Survey on Opinion of Persons Who Own Private Cars = รายงานการวิจัยเรื่อง บริหารการเงินและบริหารธุรกิจรถประจำทางเขตกรุงเทพมหานครของท่านที่มีรถยนต์นั่งส่วนบุคคล1975
2Research Report on Private Car Owners' Expenditures on Gasoline in Bangkok Metropolis = รายงานวิจัยเรื่องรายจ่ายค่าน้ำมันของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร1974