หนังสือที่แต่งโดย Issara Suwanabol 7 Results

No.TitlePublished
1Management in Government Sector : Stepping to the 1990 = การจัดการภาครัฐบาล : การก้าวไปสู่ทศวรรษที่ 901988
2รายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานคร 25451985
3Thai and Japanese Management Patterns: Mutual and Different Points, from Thai-Japanese Comparative Study, Round 3 = การจัดการแบบไทยและแบบญี่ปุ่น: จุดร่วมและจุดแตกต่าง จากการสัมนนาเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 31983
4Problems of and Solutions to Management and Services of Land Transport and State Enterprises = ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดการและการให้บริการของรัฐวิสาหกิจการขนส่งทางบก1981
5The Politics of Public Enterprises in the Third World : The ASEAN Case1979
6Thai Civil Sevice : Evaluation and Analysis = ราชการไทย : วิวัฒนาการและการวิเคราะห์1976
7The Thai Administration of Foreign Aid A Study of Influences Affecting Decision Making Processes1968