หนังสือที่แต่งโดย วารินทร์ วงศ์หาญเชาว์ 11 Results

No.TitlePublished
1เรื่องเล่าของชายชรา2552
2เรื่องเล่าของชายชรา2550
3โครงการวิจัยร่วมเพื่อพัฒนากรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ ไทย-จีน โดยเน้นการเชื่อมโยงทางภูมิศาสตร์ (CTC) : รายงานฉบับสมบูรณ์2548
4ยุทธศาสตร์การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนประเทศไทย กับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง2547
5ประสบการณ์ในการสร้างแบบจำลองมหภาคตามโครงการระบบเชื่อมโยงทางเศรษฐมิติสำหรับอาเซียน (Econometric link system for ASEAN, ELSA)2532
6แนวทางแผนพัฒนาประเทศ พ.ศ. 2530-2534 : ฉบับมวลชนและชุมชนเป็นศูนย์กลาง2529
7เศรษฐมิติมูลฐาน2521
8การค้าและการตลาดระหว่างประเทศ2520
9แนวทางในการพิจารณาปรับค่าครองชีพของแรงงาน : รายงานสัมมนา2519
10เศรษฐกิจจีนจากประสบการณ์และการค้นคว้า2519
11สงครามความคิด2516