Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย วินัย ดะห์ลัน

28 Results

No.TitlePublished
1นบีมูฮำมัด (ซ.ล.) : จากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานสู่วิถีฮาลาล2560
2108 พันก้าวโภชนาการ2559
3100 เรียงงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากวิทยาศาสตร์สู่ฮาลาล2559
4นบีมูฮำมัด (ซ.ล.) : มหาบุรุษผู้สร้างสังคมพหุวัฒนธรรม2559
5นบีมูฮำมัด (ซ.ล.) นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก2558
6โรคอ้วน : จากชีวเคมีโภชนาการสู่การบำบัด2555
7100 นิทานอาหาร เล่ม 22555
8100 นิทานอาหาร เล่ม 12555
9โครงการผสมผสานเทคนิคการวิเคราะห์ด้านโอมิกส์เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนวัตถุต้องห้ามในผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่เป็นอาหารและมิใช่อาหารเพื่อการส่งออก : รายงานการวิจัย2554
10อาหารอัตลักษณ์มลายู-ไทย ครัวมุสลิมชายแดนใต้2553
11รุกตลาดอาหารฮาลาลโลก2551
12การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทเลซิทินผสม ที่มีสัดส่วนของฟอสโฟลิปิดและกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดต่างๆ ตามที่กำหนดโดยใช้ผลผลิตทางการประมงและการเกษตรในประเทศเป็นแหล่งวัตถุดิบ : การตรวจสอบความปลอดภัยของเลซิตินที่ผลิตขึ้นได้ และการศึกษาผลที่มีต่อเมเทบอลิซึมของไลโปโปรตีนในสัตว์ทดลอง : รายงานวิจัยโครงการวิจัย2550
132550
1490 เพลินโภชนาการ2550
1560 สุดยอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางสหเวชศาสตร์ต้นศตวรรษที่ 212549
16แผนงานวิจัย : โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและบริการทางวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาหารฮาลาลพร้อมโครงข่าย ปีที่ 1 : รายงานวิจัย = Research program : establishment of the center and laboratory of scientific informations and services for promotion and development of Halal foods with network : 1st year2548
17อาหารและโภชนาการ : ตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระปิยมหาราช2546
18ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร2545
19โภชนาการเพื่อชีวิตที่ดีกว่า : ฉบับผู้บริโภค2544
20โภชนาการทันสมัย ฉบับผู้บริโภค2544
21โภชนาการอ่านสนุก2544
22โภชนาการทันสมัย ฉบับผู้บริโภค2543
23ปัญหาโภชนาการของเด็กยุคใหม่ [จุลสาร]2542
24การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤติ เพื่อจัดเตรียมอาหารฮาลาล ในทางอุตสาหกรรมและพาณิชย์2542
25การพัฒนาอิมัลชันลิพิดทางการแพทย์โดยใช้เลซิทินที่มีกรดไขมันชนิดโอเมก้า 3 เป็นตัวอิมัลซิฟายเออร์ : รายงานวิจัย = Development of medical lipid emulsion with omega 3 containing lecithins as emulsifier2542
26โภชนาการเพื่อชีวิตที่ดีกว่า : ฉบับผู้บริโภค2542
27การผลิตเลซิทินที่มีกรดไขมันโอเมก้า-3 เพื่อใช้เพิ่มผลผลิตกุ้งกุลาดำ : รายงานวิจัย2541
28การเสริมเมมเบรนของเซลล์เกล็ดเลือดที่มีกรดไขมันโอเมก้าสาม เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษทางงานธนาคารโลหิต2541