Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย นุตอนงค์ ทัดบัวขำ

2 Results

No.TitlePublished
1การศึกษาปัญหาและความต้องการในการนิเทศและพัฒนาตนเองของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานการปะถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี : รายงานการวิจัย2546
2การศึกษาบทบาทของครูในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของเด็กวัยอนุบาล ในโรงเรียนสังกัด สำนักงานการประถมศึกจังหวัดนนทบุรี2540