Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย สุมาลี จันทร์ชลอ

4 Results

No.TitlePublished
1การศึกษาความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในกรุงเทพมหานคร = An understanding on philosophy of the sufficiency economy of Bangkok's population2551
2สถิติ2547
3การติดตามผลการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น2522
4การวัดและประเมินผล