Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา

10 Results

No.TitlePublished
1การแปรรูปวรรณกรรม [electronic resource]2558
225 หยกๆ2558
3การแปรรูปวรรณกรรม2558
4บทละครโทรทัศน์ เรื่อง อิเหนา [electronic resource] : แปรรูปจาก พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์2555
5กระบวนเล่นโขนจากบทโขนสมัยรัตนโกสินทร์2554
6ซูสีไทเฮา นางพญาหงส์ผู้อยู่เหนือมังกร2546
7วรรณคดีการแสดง2546
8วรรณคดีการแสดง2544
9บทละครโทรทัศน์ เรื่อง อิเหนา : แปรรูปจาก พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย2544
10แปล แปลง และแปรรูปบทละคร2544