หนังสือที่แต่งโดย จุรี ตาปนานนท์ 4 Results

No.TitlePublished
1รายงานวิจัยเรื่อง การขยายตัวของอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ของประเทศไทย2529
2EC 211 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 = Microeconomics 22525
3เศรษฐศาสตร์จุลภาค = Microeconomics2524
4เศรษฐศาสตร์จุลภาค 22522