หนังสือที่แต่งโดย วิสุทธิ์ ใบไม้ 8 Results

No.TitlePublished
1ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและสังคมไทย2548
2วิวัฒนาการ มนุษย์ และความหลากหลายทางชีวภาพ : รวมบทความวิชาการ2545
3การศึกษาชีววิทยาเชิงประชากรของแมลงวันผลไม้และยุงก้นปล่อง = Population Biology of Fruit Flies and Anopheline Mosquitoes2541
4พันธุศาสตร์2538
5สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย2538
6พันธุศาสตร์2536
7พันธุศาสตร์2533
8พันธุศาสตร์2527