หนังสือที่แต่งโดย ผาสุก พงษ์ไพจิตร 18 Results

No.TitlePublished
1เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ2546
2ธุรกิจ รัฐ และคอร์รัปชั่น = Businessmen, government and corruption : รายงานการวิจัย (บทสรุปสำหรับผู้บริหาร) [จุลสาร]2546
3วิถีชีวิต วิธีสู้ : ขบวนการประชาชนร่วมสมัย2545
4ลุกขึ้นสู้ : ขบวนการประชาชนร่วมสมัย2543
5หวย ซ่อง บ่อน ยาบ้า : เศรษฐกิจนอกกฎหมายกับนโยบายสาธารณะในประเทศไทย2543
6ทำไมกระบวนการตัดสินใจโครงการขนาดใหญ่จึงต้องเปลี่ยน?2543
7ภาพการวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย : วิธีการ ตัวชี้ ผลกระทบและข้อคิดสู่การแก้ไข2543
8ทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใช้กับสังคมไทยได้หรือไม่?2543
9ยังมีความหวังอีกหรือกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2542
10วิกฤตเศรษฐกิจและวัฒนธรรมนิยม2542
11เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ2542
12แผนการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นในระบบราชการ2541
13พัฒนาการอุตสาหกรรม และพัฒนาการเศรษฐกิจ : ประสบการณ์ของเกาหลีใต้ บราซิล ไทย2541
14เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ2539
15วิชาเศรษฐกิจเฉพาะประเทศ เกาหลีใต้, บราซิล2537
16การจ้างงานกับแผนพัฒนาฉบับที่หกของประเทศไทย = Employment Issues and Policies for Thailand's Sixth Plan2528
17รายงานผลการวิจัย การคอร์รัปชั่นในระบบราชการไทย = Corruption in the Thai Bureaucratic System Executive summary
18หวย ซ่อง บ่อน ยาบ้า เศรษฐกิจนอกกฎหมายกับกฎหมายกับนโยบายสาธารณะในประเทศไทย