หนังสือที่แต่งโดย มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468 460 Results

No.TitlePublished
1หนังสือหลักราชการ กับ พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 6 พระราชทานแด่ทหารในกองทัพบกสยาม2561
2เที่ยวเมืองพระร่วง พระราชนิพนธํ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเรื่องสืบเนื่อง2559
3พระราชบันทึกของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง "คอนสติตูชั่น" และเรื่อง "โสเชียลิสม์"2558
4จดหมายเหตุประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้2558
5หนังสือหลักราชการ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมพระราชนิพนธ์ 65 โคลงสุภาษิตนานาชาติ2557
6มหาตมะ ละครพูด ๓ ชุด2557
7ปลุกใจเสือป่า / คำเตือนสติคนไทย ; ลัทธิเอาอย่าง / ของ อัศวพาหุ2557
8เทพเจ้าและสิ่งน่ารู้2556
9วิวาหพระสมุท ; ท้าวแสนปม2556
10พระราชนิยม ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค 22556
11โลกนิติจำแลง2556
12พระราชบันทึกของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง "คอนสติตูชั่น" และเรื่อง "โสเชียลิสม์"2555
13ประชุมนิทานพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6 ภาคที่ 12555
14คดีรหัส2555
15มงคลสูตร์ คำฉันท์ และธรรมาธรรมะสงคราม2555
16บทละครร้อง 9 เรื่องในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว2555
17พระบรมราชาธิบายในการประพันธ์2554
18เที่ยวเมืองพระร่วง2554
19เจ้าขา, สารวัด / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว2554
20เที่ยวเมืองพระร่วง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิมพ์ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวารพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี2554
21ประโยชน์แห่งการอยู่ในธรรม2554
22บทละครพูดเรื่อง หัวใจนักรบ2554
23นิทานทองอิน2554
24เทศนาเสือป่า และปลุกใจเสือป่า2554
25หนังสือหลักราชการ2553
26มัทนะพาธา หรือ ตำนานแห่งดอกกุหลาบ : ลครพูดคำฉันท์ 5 องค์2553
27ตำนานเสือป่า (คือตำนานของชาติไทย)2553
28มัทนะพาธา หรือ ตำนานแห่งดอกกุหลาบ2553
29บทความหนังสือพิมพ์ เรื่อง โคลนติดล้อ ของ อัศวพาหุ2553
30ลครพูดชวนหัว เรื่อง หลวงจำเนียรเดินทาง (4 องก์)2552
31ละครพูด เรื่อง จัดการรับเสด็จ2552
32พระราชากับคหบดีแห่งชนบท = The King and the squire : Letters from King Vajiravudh, Rama VI, to Maynard Willoughby Colchester-Wemyss, Esq.) : พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ถึง นายเมย์นาร์ด วิลโลบี คอลเชสเดอร์-วีมช คหบดี2552
33พระเกียรติรถ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิมพ์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ฉลองพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 83 พรรษา 24 พฤศจิกายน 25512551
34ปกิณกคดี ประโยชน์แห่งการอยู่ในธรรม และ ความเป็นชาติโดยแท้จริง2551
35พระเกียรติรถ2551
36มัทนะพาธา หรือ ตำนานแห่งดอกกุหลาบ2551
37ประมวลนิทาน ร.62551
38หนังสือหลักราชการ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมพระราชนิพนธ์ 65 โคลงสุภาษิตนานาชาติ2550
39เทศนาเสือป่า และปลุกใจเสือป่า2550
40จดหมายเหตุประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ : ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม รัตนโกสินทร์ศก 128 ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว2550
41หนังสือหลักราชการ2550
42กุศโลบาย2549
43สาวิตรี2549
44รวมพระราชนิพนธ์ บทละครชวนขัน2549
45พฤติกรรมของนักสืบวิลสัน2549
46สุภาษิตพระราชนิพนธ์2549
47มัทนะพาธา หรือตำนานแห่งดอกกุหลาบ2548
48หัวข้อกฎหมายนานาประเทศ : แพนกคดีเมือง2548
49หัวข้อกฎหมายนานาประเทศ แพนกคดีเมือง2548
50ธรรมาธรรมาะสงคราม : ตามเค้าเรื่องในธรรมะชาดก, เอกาทสนิบาต2548
51อุตตรกุรุ = Uttarakuru2547
52เทพเจ้าและสิ่งน่ารู้2547
53บทละครเรื่อง ศกุนตลา2547
54หลวงจำเนียรเดินทาง2545
55หนังสือหลักราชการ2545
56บทละครพูดคำกลอนเรื่อง พระร่วง. และ, แถลงเรื่องพระร่วงตามตำนาน และโดยสันนิษฐานโบราณคดี2544
57มัทนะพาธา ตำนานดอกกุหลาบ : บทละครพูดคำฉันท์เรื่อง มัทนะพาธา2544
58หลักราชการ2544
59ศกุนตลา2544
60พระราชนิพนธ์ พระร่วง ของ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว2544
61สาวิตรี2542
62ธรรมาธรรมะสงคราม (ตามเค้าเรื่องในธรรมะชาดก, เอกาทสนิบาต)2542
63สักระวาน่าหนาว2542
64สักระวาน่าหนาว2542
65จดหมายเหตุประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ 42 ร.ศ. 128 ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช2541
66เทศนาเสือป่า2541
67สาวิตรี2540
68บทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเรื่อง ธรรมาธรรมะสงคราม, มัทนะพาธา, และ ท้าวแสนปม2540
69หลักราชการ2540
70ศกุนตลา2540
71เทศนาเสือป่า2539
72พระราชนิพนธ์ร้อยกรองร้อยเรื่องในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว2538
73ธรรมาธรรมะสงคราม2536
74บทละครเรื่องศกุนตลา2535
75บทประพันธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 200 บท สำหรับการแสดงละครพระราชนิพนธ์2533
76ประมวลสุภาษิตพระราชนิพนธ์2533
77ประมวลสุภาษิตพระราชนิพนธ์2533
78ประชาธิปไตยแบบต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้า เจ้าแผ่นดินสยาม2532
79บทละครเรื่อง หนังเสือ2531
80บิช็อพลาสึก = The resignation of the bishop2531
81ปลุกใจเสือป่า :2530
82บทปลุกใจร้อยประการ2530
83พญาราชวังสัน (3 สำนวน)2530
84พระราชนิพนธ์โคลงสุภาษิต (จากหนังสือ "ดุสิตสมิต" พ.ศ.2461-24632529
85ละครเรื่อง หัวใจนักรบ2529
86พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รวม 100 ครั้ง2529
87เวนิสวานิช2529
88บทเสภาเรื่องพญาราชวังสันกับสามัคคีเสวก2529
89พวกยิวแห่งบูรพทิศ และเมืองไทยจงตื่นเถิด พร้อมด้วยลายพระราชหัตถ์คำแปลภาษาอังกฤษ2528
90ล่ามดี สามภาษา2528
91พระราชนิพนธ์ร้อยกรองร้อยเรื่องในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว2528
92พวกยิวแห่งบูรพทิศและเมืองไทยจงตื่นเถิด2528
93บิช็อพลาสึก = The resignation of the Bishop2528
94ชั่วเวลาแสนสั้น = Only a brief moment2528
95พวกยิวแห่งบูรพาทิศ และเมืองไทยจงตื่นเถิดของอัศวพาหุ2528
96พระราชนิพนธ์นิทานร้อยเรื่องในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว2527
97สุภาษิตพระราชนิพนธ์2527
98นาฏะนวนิยายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง อิซาเบล = Isabel ; และความคิดของอิซาเบล = Isabel's idea2527
99สุภาษิตพระราชนิพนธ์2527
100พระราชนิพนธ์นวนิยายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง The resignation of the bishop = บิช็อพ ลาสึก. และ เรื่อง Ramsden's honourable exit = ทางออกอันทรงเกียรติของแรมสเด็น2527
101สุภาษิตพระราชนิพนธ์ ของ สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว2527
102สามัคคีเสวกและทศพิธราชธรรม2526
103มัทนะพาธาหรือตำนานแห่งดอกกุหลาบ ลครพูดคำฉันท์ 5 องก์2526
104เที่ยวเมืองพระร่วง2526
105พระราชนิพนธ์ละครดึกดำบรรพ์เรื่อง ท้าวแสนปม2526
106พระราชนิพนธ์ละครดึกดำบรรพ์เรื่อง ท้าวแสนปม2526
107พระราชนิพนธ์ละครพูดคำฉันท์เรื่องมัทนะพาธา2526
108พระราชนิพนธ์ละครพูดคำฉันท์เรื่องมัทนะพาธา2526
109พระราชนิพนธ์ ละครพูดคำฉันท์ เรื่อง มัทนะพาธา2526
110เยมส์ วิลสัน = James Wilson ; หรือ พฤติกรรมของนักสืบวิลสัน2526
111สามัคคีเสวกและทศพิธราชธรรม2526
112เที่ยวเมืองพระร่วง2526
113มัทนะพาธา2525
114มงคลสูตรคำฉันท์2525
115ประสาท เซนต์ กาบริเอลล์ = Castel Di San Gabrielle2525
116พี่นา = Sir Herbert's reward : a comedietta in one act2525
117จดหมายจากเยอรมนี = The Germany series by Carlton H. Terris2525
118พระราชนิพนธ์ร้อยกรองร้อยเรื่อง2524
119โชคหมุนเวียนเปลี่ยนไปได้ทุกทุกวัน = A Turn of fortune's wheel : a dramatic sketch in six scences2524
120ธรรมาธรรมะสงคราม : ตามเค้าเรื่องในธรรมะชาดก, เอกาทสนิบาต2524
121ศกุนตลา (สำนวนที่สาม) ของพระบาทสมเด็จพะรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม : ฉบับเล็กสำหรับเยาวชน2524
122ศกุนตลา : สำนวนที่สาม2524
123เห็นแก่ลูก บทลครพูดชุดเดียว2524
124ธรรมาธรรมะสงคราม (ตามเค้าเรื่องในธรรมะชาดก,เอกาทสนิบาต)2524
125จดหมายถึงผีเสื้อ = Letters to the Butterflies by Carlton H. Terris2523
126พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว = The king and the lowly lad, O come darkness, Speak! speak!2522
127ตำนานเสือป่า (คือตำนานของชาติไทย)2522
128สาวิตรี (ฉบับนักเรียน)2522
129เทศนาเสือป่า2521
130เที่ยวเมืองพระร่วง2521
131ลิลิตนารายณ์สิบปาง2521
132ศกุนตลา : สำนวนต่างๆ2521
133ภรรยาข้าราชการสำคัญ = A Statesman's Wife2520
134เที่ยวเมืองพระร่วง2520
135ความเป็นชาติโดยแท้จริง (และ) มะพร้าวตื่นดก2520
136บทละครพูดคำกลอน เรื่องพระร่วง2520
137มัทนะพาธา, หรือ, ตำนานแห่งดอกกุหลาบ [จุลสาร] : ละครพูดคำฉันท์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสฉลองพระบรมราชสมภพ ครบ 8 รอบ และ 100 ปี ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เก็บเงินสมทบทุนสร้างหอสมุด วชิราวุธ ณ โรงละครแห่งชาติ วันที่ 28 ธันวาคม 2519 ถึงวันที่ 9 มกราคม 25202520
138บทละครเรื่อง หมิ่นประมาทศาล ตบตา ฉวยอำนาจ และหนามยอกเอาหนามบ่ง2520
139พระราชนิพนธ์ พระร่วง ของ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว2520
140รวมเรื่องสั้นพระราชนิพนธ์ ร.62520
141บทละครพูดคำกลอน เรื่องพระร่วง2520
142พระราชนิพนธ์โคลงสุภาษิต (จากหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิต พ.ศ.2461-2463) /2520
143เทศนาเสือป่า ฉบับนักเรียน2520
144หนามยอกเอาหนามบ่ง หมิ่นประมาทศาล วิไลเลือกคู่ หาเมียให้ผัว ขนมผสมกับน้ำยา2520
145รวมเรื่องสั้นพระราชนิพนธ์ ร.62520
146เอเวอรีน : อะ เพลย์ อิน วัน แอค = Evelyn : a play in one act2520
147เทรเตอร์ (Traitor) : บทละครปริศนา2520
148ธรรมาธรรมะสงคราม ธรรมะมีชัย บทละครรำเรื่องท้าวแสนปม2519
149บทละครพูดเรื่อง ร.ต.ล. "นนทรี" และ มหาตมะ2519
150ศกุนตลา : สำนวนที่สาม2519
151ปกิณกคดี2518
152บทละครพูดสลับลำเรื่องวิวาหพระสมุทร และบทละครสังคีต เรื่อง มิกาโด2518
153บทละครพูดเรื่อง เสียสละ บทละครพูดเรื่องหัวใจนักรบ และ หัวใจชายหนุ่ม2518
154พระบรมราชาธิบายในการประพันธ์ ; โคลงศุภลักษณ์วาดรูป ; โคลงนิราศประลองยุทธ ; สักระวาชายทเล ; สักระวาน่าหนาว ; นิราศมะเหลเถไถ2517
155บทละครเรื่อง วิวาห์พระสมุท จัดการรับเสด็จ วิไลยเลือกคู่ และล่ามดี2517
156โคลงสุภาษิต (รวบรวมจากหนังสือ "ดุสิตสมิต")2517
157บทละครเรื่องวิวาหพระสมุท, จัดการรับเสด็จ, วิไลยเลือกคู่และ ล่ามดี2517
158หัวใจชายหนุ่ม2517
159พระเป็นเจ้าของพราหมณ์2517
160เรื่องเมืองอิยิปต์2517
161บทละครพูดเรื่อง หัวใจนักรบ2517
162ธรรมาธรรมะสงคราม2517
163จดหมายเหตุรายวัน2517
164ละครพูดเรื่อง ขนมสมกับน้ำยา หลวงจำเนียรเดินทาง โพงพาง ปล่อยแก่2517
165เจ้าคุณเจ้าชู้, จัดการรับเสด็จ2516
166หัวใจนักรบ, ชิงนาง2516
167กุศโลบาย2516
168บทลครรำเรื่องศกุนตลา, บทลครดึกดำบรรพ์เรื่องศกุนตลา, บทความเรียงและบทลครร้องเรื่องสาวิตรี2516
169ลัทธิเอาอย่าง2516
170พระบรมราชาธิบายในการประพันธ์. คติ-คารม2516
171ลิลิตพายัพ2516
172อุตตรกุรุ = Uttarakuru2516
173เทพเจ้าและสิ่งน่ารู้2516
174บทละครพูดเรื่อง เจ้าคุณเจ้าชู้ จัดการรับเสด็จ2516
175บทละครพูดเรื่อง บ่วงมาร เกินต้องการ2516
176บทละครรำเรื่องพระเกียรติรถ บทละครเบิกโรงเรื่องดึกดำบรรพ์ บทเสภาเรื่อง พญาราชวังสันกับสามัคคีเสวก2516
177ลัทธิเอาอย่าง2516
178ภรรยาข้าราชการสำคัญ = A statesman's wife2516
179บทละครรำเรื่อง พระเกียรติรถ, บทละครเบิกโรงเรื่อง ดึกดำบรรพ์และบทเสภาเรื่อง พญาราชวังสันกับสามัคคีเสวก2516
180บ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์2516
181ละครพูดเรื่อง หนังเสือ เสือเถ้า2516
182เสือเฒ่า2516
183ลิลิตพายัพ2516
184บทละครพูดเรื่อง หัวใจนักรบ, ชิงนาง2516
185ประมวลนิทาน2516
186บทละครพูดเรื่องหัวใจนักรบ2515
187ประมวลพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สยาม2515
188พระบรมราชาธิบายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วิธีใหม่สำหรับใช้สระและเขียนหนังสือไทย (เฉพาะเรื่องเครื่องหมายวรรคตอน)2515
189ประมวลพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สยาม และ ชาติพันธุวิทยา ว่าด้วยชนชาติเผ่าต่างๆ ในประเทศไทย2515
190อสุเรนทรจารีต คำพากย์2515
191บทกลอนละครเรื่องขอมดำดิน บทละครร้องเรื่อง พระร่วง บทละครร้องเรื่องพระเกียรติรถ บทละครเรื่องขุนช้างขุนแผน ชุดแต่งงานพระไวย2515
192บทละครพูดเรื่อง น้อยอินทเสน, ความดีมีไชย, เจ้าขา, สารวัด!เห็นแก่ลูก, ตั้งจิตคิดคลั่ง2515
193พระราชนิพนธ์บางเรื่อง2515
194กันป่วย พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ ทรงพระราชนิพนธ์เพื่อประโยชน์แห่งทหารและเสือป่า2515
195ปกิณกคดี2515
196ละครพูดเรื่องเสียสละ, ผู้ร้ายแผลง, แก้แค้น2515
197อธิบายและอภิธานในหนังสือนารายณ์สิบปาง2515
198ศกุนตลา หลวงจำเนียรเดินทาง วิวาหพระสมุท2515
199บทละครพูดเรื่องเสียสละ บทละครพูดเรื่องหัวใจนักรบ และหัวใจชายหนุ่ม2515
200รวมพระราชนิพนธ์บางเรื่องในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า2514
201กุศโลบาย2514
202พระบรมราชาธิบายในการประพันธ์2514
203พระบรมราชาธิบายในการประพันธ์2514
204พระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว2514
205ธรรมาธรรมะสงคราม2514
206นารายณ์สิบปาง2514
207ลิลิตนารายณ์สิบปาง2514
208พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร2514
209ลิลิตนารายณ์สิบปาง2514
210เห็นแก่ลูก, หนามยอกเอาหนามบ่ง, คดีสำคัญ...2513
211บทละครพูดคำฉันท์เรื่องมัทนะพาธา และบทละคอนเรื่องท้าวแสนปม2513
212เมืองไทยจงตื่นเถิด ; และ ลัทธิเอาอย่าง2513
213ประชุมนิทาน2513
214มัทนะพาธา, บทละคอนพูดคำฉันท์ และบทละคอนเรื่องท้าวแสนปม2513
215ละครพูดเรื่องกลแตก หมายน้ำบ่อหน้า2513
216บทละครพูดเรื่อง กลแตกและหมายน้ำบ่อหน้า2513
217ประชุมนิทาน ร.62513
218ศกุนตลา มัทนะพาธา ท้าวแสนปม ประมวลสุภาษิต2513
219ประชุมนิทาน พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว2513
220สาวิตรี หนามยอกเอาหนามบ่ง และหมิ่นประมาทศาล2512
221บทละคอนร้องเรื่องศกุนตลา2512
222พระนาละ2512
223ละครพูดคดีสำคัญและท่านรอง2512
224บทละครพูดเรื่อง วั่งตี่, ล่ามดี, มิตรแท้และวิไลเลือกคู่2512
225ละครพูดเรื่อง ท่านรอง คดีสำคัญ2512
226ละครพูดเรื่อง วั่งตี่, มิตรแท้, ล่ามดี, วิไลเลือกคู่2512
227สาวิตรี หนามยอกเอาหนามบ่ง และหมิ่นประมาทศาล2512
228บทละครร้องเรื่องศกุนตลา2512
229ศกุนตลา วิวาหพระสมุทและหลวงจำเนียรเดินทาง2512
230เสียสละ ผู้ร้ายแผลง แก้แค้น2511
231บทละครพูดเรื่อง เพื่อนตาย หาโล่ห์ งดการสมรส2511
232ละครพูดเรื่อง นินทาสโมสร, หมอจำเป็น2511
233ละครพูดเรื่องเสียสละ, ผู้ร้ายแผลง, แก้แค้น2511
234ลิลิตพายัพ2511
235สาวิตรีและมัทนะพาธาหรือตำนานแห่งดอกกุหลาบ2510
236พระบรมราโชวาทและพระบรมราชานุศาสนีย์ แสดงคุณานุคุณในงานวิสาขะบูชา2510
237ละครพูดเรื่องกลแตก2510
238พระบรมราโชวาท ; และ, พระบรมราชานุศาสนีย์แสดงคุณานุคุณ ในงานวิสาขะบูชา2510
239กลแตก2510
240ขอมดำดิน แถลงเรื่องตามตำนานและสันนิษฐานโบราณคดี และเปนบทกลอนลคร2510
241ธรรมาธรรมะสงคราม บทละคอนเรื่องพระเกียรติรถ บทละคอนร้องเรื่องพระเกียรติรถ และ บทละคอนเรื่องขุนช้างขุนแผน (ชุดแต่งงานพระไวย)2510
242ประมวลบทพระราชนิพนธ์. ภาคปกิณกะ (บางเรื่อง)2510
243ประวัติสำนักงานพระคลังข้างที่ และ บทละครเรื่องท้าวแสนปม2510
244ลิลิตพายัพ2510
245บทละครพูดสลับลำเรื่องวิวาห์พระสมุท2509
246บทละครพูดสลับรำเรื่อง วิวาหพระสมุท2509
247อุตตรกุรุ = Uttarakuru2509
248บทละครสังคีตเรื่องมิกาโด กับ เรื่องวั่งตี่2509
249ชุมนุมนิทานพระราชนิพนธ์2509
250พญาราชวังสัน2509
251วิวาหพระสมุท2509
252หลักราชการและโคลงสุภาษิต2509
253หลักราชการและโคลงสุภาษิต2509
254ศกุนตลา2508
255สาวิตรี. ความเรียงและบทละครร้อง2508
256ประมวลสุภาษิตพระราชนิพนธ์2508
257ปลุกใจเสือป่า : พระบรมราโชวาท ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว2508
258อุตตรกุรุ = Uttarakuru2508
259หลักราชการ ; ประโยชน์แห่งการอยู่ในธรรม ; ลัทธิเอาอย่าง ; ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ2507
260มัทนะพาธา หรือ ตำนานแห่งดอกกุหลาบ2507
261ประมวลสุภาษิตพระราชนิพนธ์2507
262ประชุมนิทานพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 62507
263พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร2507
264จดหมายเหตุประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ : ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม รัตนโกสินทร์ศก 128 ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว2506
265วาทพระมงกุฎฯ ; รวบรวม โดย ส. วัฒนเศรษฐ2506
266พระราชนิพนธ์ที่น่ารู้2506
267บทละครเรื่อง หมิ่นประมาทศาล, ตบตาฉวยอำนาจ, และ หนามยอกเอาหนามบ่ง2506
268ประชุมนิทานพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6 (นิทานทองอิน ภาคที่ 2)2506
269ประมวลสุภาษิตพระราชนิพนธ์2505
270ประชุมนิทานพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 62505
271ปรียทรรศิกา2505
272ปรียทรรศิกา2505
273ประชุมนิทานพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 62505
274ศกุนตลา2504
275บทละครรำเรื่องศกุนตลา บทละครดึกดำบรรพ์เรื่องศกุนตลา บทความเรียง และบทละครร้องเรื่องสาวิตรี2504
276ประมวลบทพระราชนิพนธ์ (ภาคปกิณกะส่วนที่ 2)2504
277กุศโลบาย2504
278บทร้อง ซึ่ง "ศรีอยุธยา" แต่งขึ้นสำหรับแทรกในบทละครพูด เรื่อง "ปล่อยแก่" ของนาย บัว วิเศษกุล2504
279เทศนาเสือป่า 17 กัณฑ์2504
280ผิดวินัย2504
281ศกุนตลา2504
282โคลงโลกนิติจำแลง2504
283พระศุนหเศป2504
284นิราศมะเหลเถไถ2504
285พระศุนหเศป2504
286ละครชุดเบิกโรง เรื่องรามเกียรติ์2504
287ประมวลนิทานพระราชนิพนธ์รัชชกาลที่ 62504
288ประมวลบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. (ภาคปกิณกะ)2504
289ประมวลนิทานพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 62504
290พระเป็นเจ้าของพราหมณ์2503
291พระราชนิพนธ์ ปริศนา : คำโคลงและความเรียง2503
292สุภาษิตพระร่วงคำโคลงและโคลงสุภาษิต2503
293กฎมนเทียรบาล ว่าด้วยข้าราชการในพระราชสำนัก2503
294พระร่วง2503
295มงคลสูตรคำฉันท์ ประมวลสุภาษิตพระราชนิพนธ์ และ ละครดึกดำบรรพ์ ชุด อรชุณกับทศกรรฐ์2502
296จดหมายเหตุประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ 42 ร.ศ. 128 ของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช2502
297พระร่วง กับ ธรรมะมีชัย2502
298กลอนพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานแด่พระนางเธอลักษมีลาวัณ2502
299พระราชนิพนธ์บทเสภาสามัคคีเสวก2502
300พระราชนิพนธ์บทเสภาสามัคคีเสวก2502
301ศกุนตลา มัทนะพาธา ท้าวแสนปม ประมวลสุภาษิต พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว2501
302พระราชนิพนธ์โคลงโลกนิติจำแลง ของ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว2501
303ศกุนตลา มัทนะพาธา ท้าวแสนปม และประมวลสุภาษิต2501
304บทละครเบิกโรงเรื่องดึกดำบรรพ์2500
305บทเสภาเรื่องพญาราชวังสันกับสามัคคีเสวก2499
306พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว2499
307มัทนะพาธา หรือ ตำนานแห่งดอกกุหลาบ : ลครพูดคำฉันท์ 5 องค์2499
308มัทนะพาธา, หรือ, ตำนานแห่งดอกกุหลาบ : ลครพูดคำฉันท์ 5 องก์2499
309สุภาษิตพระร่วงคำโคลง2499
310ประมวลสุภาษิตพระราชนิพนธ์2498
311เที่ยวเมืองพระร่วง2497
312กันป่วย2496
313ประมวลพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สยาม2496
314พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จรามาธิบดีที่ 6 พระราชทานแด่ทหารในกองทัพบกสยาม กับ บทละครเบิกโรงเรื่องดึกดำบรรพ์ พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว2496
315สงครามสืบราชสมบัติโปลันด์2496
316นารายณ์สิบปางลิลิต2496
317ประมวลสุภาษิตพระราชนิพนธ์2495
318ศกุนตลา มัทนะพาธา ท้าวแสนปม และบ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์2495
319ธรรมนูญดุสิตธานี2495
320ศกุนตลา ; มัทนะพาธา ; ท้าวแสนปม ; และ, บ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์2495
321ศกุนตลา2494
322ปลุกใจเสือป่า ; และโคลนติดล้อ2494
323ประมวลบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. ภาคปกิณกะ2494
324พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระมหาธีระราชเจ้า2494
325ประมวลบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว2494
326ประมวลบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว : ภาคปกิณกะ2494
327มัทนะพาธา, หรือ, ตำนานแห่งดอกกุหลาบ : ละครพูดคำฉันท์ 5 องค์2494
328ท้าวแสนปมกับหนามยอกหนามบ่ง2493
329บทละครพูดเรื่อง หัวใจนักรบ2493
330พระบรมราชาธิบายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วิธีใหม่สำหรับใช้สระและเขียนหนังสือไทย2493
331หนังสือหลักราชการ2491
332พระร่วงหรือขอมดำดิน แถลงเรื่องตามตำนาน และสันนิษฐานโบราณคดีและเป็นบทกลองลคร2490
333หนังสืออ่านกวีนิพนธ์เรื่อง พระร่วง สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 42487
334หนังสืออ่านบทละคอนพูดเรื่องผู้ร้ายแผลง2487
335หนังสืออ่านบทละคอนพูดเรื่องเสียสละ2486
336ประมวลสุภาษิตพระราชนิพนธ์2485
337ปลุกใจเสือป่า พระบรมราโชวาท ในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเก็บรวบรวมและทรงพระราชนิพนธ์ ไว้สำหรับสั่งสอนเสือป่าและลูกเสือ บทที่ 1-62484
338หนังสืออ่านบทละครพูดเรื่องโพงพาง2484
339หนังสืออ่านบทละคอนพูดเรื่องเสียสละ2483
340หนังสืออ่านบทละครพูดเรื่องโพงพาง2482
341หนังสืออ่านบทละครพูดเรื่องโพงพาง2480
342พระร่วง แบบเรียนกวีนิพนธ์พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 62479
343หนังสืออ่านบทละครพูด เรื่องโพงพาง2479
344ประมวลพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สยาม2478
345พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว2472
346เรื่องเมืองอิยิปต์2472
347ลิลิตพายัพ2472
348พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร2471
349เรื่องเที่ยวเมืองพระร่วง2471
350พระบรมราชาธิบายในการประพันธ์2470
351ภาพฝีพระหัตถ์ ชนิด ภาพล้อเส้นหมึก พ.ศ. 2461-62-632468
352พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร : แบบเรียนจรรยา2468
353พระราชนิพนธ์ คำนมัสการคุณานุคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว2468
354คาถาอนุโมทนาในการสมโภชฉลองรถยนต์และเรื่อพระที่นั่ง2468
355พระราชนิพนธ์ ลครดึกดำบรรพ์ ชุด อรชุนกับทศกรรฐ์2468
356พระบรมราโชวาทสั่งสอนเสือป่าและลูกเสือ2468
357ไทยกำสรด2468
358ลครพูด เรื่อง นินทาสโมสร2468
359พระร่วง2468
360ลครเจรจาเรื่อง เจ้าคุณเจ้าชู้2468
361วั่งตี่ ลครสังคีต2468
362หมอจำเป็น2468
363หัวใจนักรบ ลครพูด 3 ชุด2468
364หาโล่ห์ : ลครพูด2468
365ขนมผสมกับน้ำยา : เป็นเรื่องลครพูดสมัยใหม่องค์เดียว2468
366ลครพูดเรื่อง ชิงนาง ของสภานายก ท.ป.ส2468
367บทลคร เกเรกำดัด เรื่อง ตั้งจิตคิดคลั่ง2468
368น้อยอินทเสน ลครพูดชวนหัว2468
369นินทาสโมสร ลครพูด 5 องก์2468
370หัวใจนักรบ ลครพูด 3 ชุด2468
371บ่วงมาร ลครพูด 4 ชุด2468
372ประชุมนิทานพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6 ภาคที่ 12468
373ลครพูดเรื่อง ฟอกไม่ขาว : แต่งใหม่ เป็นเรื่องซึ่งอาจจะมีได้ สักคราวหนึ่ง2468
374ภาพแสดงการลครพูด เรื่อง หัวใจนักรบ2468
375ไม่โกรธ2468
376นารายณ์สิบปาง ลิลิต2468
377บทร้องในเรื่องหนามยอกเอาหนามบ่ง2468
378บทเสภาเรื่อง พญาราชวังสัน กับ สามัคคีเสวก2468
379สมุดรูปตัวอย่างเครื่องแต่งตัวลครพูด เรื่อง พระร่วง2468
380สงครามสืบราชสมบัติโปลันด์2468
381หนังเสือ ละคอนพูด 3 องค์2468
382หนามยอกเอาหนามบ่ง บทร้อง2468
383ลครพูดเรื่อง หมิ่นประมาทศาล2468
384เห็นแก่ลูก ละคอนพูดองก์เดียว2468
385เห็นแก่ลูก (ละครพูดองก์เดียว)2468
386ลครพูด เรื่อง "เห็นแก่ลูก"2468
387มัทนะพาธา, หรือ, ตำนานแห่งดอกกุหลาบ : ลครพูดคำฉันท์ 5 องค์2467
388มัทนะพาธา หรือตำนานแห่งดอกกุหลาบ [Electronic resource]2467
389พระร่วง : บทละครร้อง2467
390พระบรมราโชวาทตักเตือนข้าราชการในพระราชสำนัก เรื่องประพฤติผิดพระราชนิยม และกฎหมายแผ่นดิน2466
391นารายณ์สิบปาง ลิลิต2466
392นารายน์สิบปาง ลิลิต2466
393นารายณ์สิบปาง : คำอธิบายและอภิธานสำหรับประกอบเรื่อง2466
394มงคลสูตร์ คำฉันท์2466
395โคลงนิราศประลองยุทธ พ.ศ. 24662466
396คำอธิบายและอภิธานสำหรับประกอบเรื่องนารายณ์สิบปาง2466
397โคลงแถลงระเบียบระบำแบบหลวงเรื่องศุภลักษณ์วาดรูป2465
398บทลครเบิกโรง เรื่องดึกดำบรรพ์2464
399ศกุนตลา ของกาลิทาสรัตนกะวี2464
400อาเศียรวาท2464
401ภาพฝีพระหัตถ์ ชนิดภาพเส้นขาด2463
402เทศนาเสือป่า2463
403พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จรามาธิบดีที่ 6 พระราชทาน แด่ทหารในกองทัพบกสยาม2463
404พระบรมราชาธิบายเรื่อง เครื่องราชอิศริยาภรณ์ของกรุงสยาม2463
405พระราชนิพนธ์ โคลงสุภาษิต : รวบรวมจากหนังสือพิมพ์ ดุสิตสมิต2463
406พระราชนิพนธ์ เสรีภาพแห่งทเล2463
407พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร2462
408พระบรมราโชวาทเสือป่า2462
409โคลงสุภาษิตจาก "หนังสือพิมพ์ดุสิตสมิต"2462
410แสดงคุณานุคุณ2461
411กฎหมายทเลจากสมุทสาร2461
412พระบรมราชาธิบายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วิธีใหม่สำหรับใช้สระและเขียนหนังสือไทย2460
413พระราชดำรัสต่างๆ พ.ศ. 2454-2459 (รวบรวมจากราชกิจจานุเบกษา)2459
414การสงครามป้อมค่ายประชิต : ปาฐะกถา2459
415ความดีมีไชย2458
416มหาตมะ2458
417โอวาทให้ไว้แก่ผู้บังคับบัญชาทหารเรือ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยการใช้ธรรมนิยมกฎหมายนานาประเทศในเวลาสงคราม2458
418หาโล่ห์ ลครพูด2458
419เทศนาเสือป่า2457
420ปลุกใจเสือป่า2457
421หนังสือหลักราชการ2457
422หลักราชการและธรรมสำหรับข้าราชการ2457
423หัวข้อกฎหมายนานาประเทศ2457
424บทเสภาขับระหว่างชุดแห่งระบำสามัคคีเสวก2457
425พวกยิวแห่งบุรพทิศ ของ อัศวพาหุ2457
426กฎหมายนานาประเทศ2457
427หัวข้อกฎหมายนานาประเทศ แพนกคดีเมือง2457
428เรื่อง ขอมดำดิน : แถลงเรื่องตามตำนาน และสันนิษฐานโบราณคดี และเป็นบทกลอนลคร2456
429บทลครพูดเรื่อง จัดการรับเสด็จ2456
430กันป่วย : หนังสือคู่มือทหาร และเสือป่า2456
431กันป่วย2456
432ปกิณณกะคดี2455
433ปกิณณกะคดี ของอัศวพาหุ2455
434จดหมายเหตุรายวัน ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัตนโกสินทร์ศก 131 ปีกุน จุลศักราช 1272 พทุธสาสนายุกาล 2455 เล่ม 12455
435ปลุกใจเสือป่า2454
436แบบสั่งสอนเสือป่าแลลูกเสือ2454
437พระบรมราโชวาท เรื่องมหาดเล็ก พระราชทานเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์2453
438เรื่องเที่ยวเมืองพระร่วง2452
439เรื่องเที่ยวเมืองพระร่วง2450
440โคลงแถลงระเบียบระบำแบบหลวงเรื่องศุภลักษณ์วาดรูป
441พระราชนิพนธ์ พระร่วง ของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชริราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
442บ่วงมาร
443แก้แค้น เป็นเรื่องลครพูดชุดเดียว
444ประโยชน์แห่งการอยู่ในธรรม
445มิตร์แท้ ลครพูดองก์เดียว แปลจากเรื่องลครภาษาอังกฤษ
446ชิงนาง ลครพูด 4 องค์แปลงจากเรื่องภาษาอังกฤษของ มิสเตอร์ ริชาด บรินสลี เชริแดน
447ท้าวแสนปม
448ความเป็นชาติโดยแท้จริง และ "มะพร้าวตื่นดก"
449พญาราชวังสัน
450มหาตมะ
451พระร่วงหรือขอมดำดิน : แถลงเรื่องตามตำนานและสันนิษฐานโบราณคดี และเป็นบทกลอนลคร
452จดหมายเหตุรายวัน รัตนโกสินรศก 131 ปีกุน จุลศักราช 1272 พุทธสาสนายุกาล 2455
453ละครพูดเรื่อง ขนมสมกับน้ำยา หลวงจำเนียรเดินทาง โพงพาง ปล่อยแก่
454ลครพูดเรื่องเจ้าคุณเจ้าชู้ : แต่งแปลงจากภาษาอังกฤษของอาร์ เธอร์วิง ปิเนโร
455นิทานทองอิน
456หัวข้อกฎหมายนานาประเทศ แผนกคดีเมือง
457ธรรมาธรรมะสงคราม (ตามเค้าเรื่องในธรรมะชาดกเอกาทสนิบาต) บทพากย์
458หัวข้อกฏหมายนานาประเทศ:แผนกคดีเมือง
459นากพระโขนงที่สอง. กับศิษย์มีครู
460ยาตัวเบา และ ความลับแผ่นดิน