Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย มานิตย์ จุมปา

95 Results

No.TitlePublished
1หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ = Principles of constitutional law2559
2รูปแบบและลักษณะการให้เหตุผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : รายงานการศึกษาวิจัย2558
3เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่ลักลอกผลงาน (Plagiarism)2558
4รูปแบบและลักษณะการให้เหตุผลคำวินิจฉัยของรัฐธรรมนูญ : รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง2558
5ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป = Introduction to law2557
6หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ = Principles of constitutional law2557
7ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป2556
8คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน2556
9คำอธิบายกฎหมายปกครอง2556
10เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่ลักลอกผลงาน (Plagiarism)2556
11หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ = Principles of constitutional law2556
12คำแนะนำการศึกษากฎหมายในระดับเนติบัณฑิต : ประสบการณ์จากผู้สอบไล่ได้ลำดับที่ 12555
13การศึกษากฎหมายและการตอบข้อสอบกฎหมาย (สำหรับผู้เริ่มต้น)2555
14คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)2555
15ถาม-ตอบ กฎหมายปกครอง2555
16คำอธิบายกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย2554
17คำอธิบายกฎหมายปกครอง2554
18คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์2554
19คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน2554
20ถาม-ตอบ กฎหมายรัฐธรรมนูญ2553
21คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์2553
22ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาล2553
23ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสหรัฐอเมริกา2553
24ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)2553
25ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสหรัฐอเมริกา2552
26รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา คำอธิบายเรียงมาตราพร้อมคำพิพากษาศาลฎีกา2552
27การศึกษากฎหมายและการตอบข้อสอบกฎหมาย (สำหรับผู้เริ่มต้น)2552
28คำแนะนำการศึกษากฎหมายในระดับเนติบัณฑิต : ประสบการณ์จากผู้สอบไล่ได้ลำดับที่ 12552
29คำอธิบายสัญญาประนีประนอมยอมความ2551
30คำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการจัดระเบียบราชการบริหาร2551
31ถาม-ตอบ กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน2551
32คำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยหลักทั่วไป2551
33คำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการจัดระเบียบราชการบริหาร2551
34ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)2551
35คำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง2551
36ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาล2551
37ถาม - ตอบ กฎหมายปกครอง2550
38วิพากษ์การปฏิรูปรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 25502550
39กฎหมายลิขสิทธิ์เกี่ยวกับสำนักพิมพ์2550
40คำอธิบายสัญญาประนีประนอมยอมความ2549
41คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2550 พร้อมข้อเสนอสำหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540)2549
42คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน2549
43คำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง เล่ม 32549
44คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน2549
45คำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง2549
46เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไร ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์2549
47มหาวิทยาลัยของรัฐกับกฎหมายปกครอง2549
48คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540)2548
49สรุปย่อหลักกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน พร้อมด้วยข้อสอบเนติบัณฑิตไทยเกี่ยวกับทรัพย์สิน ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 - 25472548
50การศึกษากฎหมายและการตอบข้อสอบกฎหมาย (สำหรับผู้เริ่มต้น)2548
51คำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยหลักทั่วไป2548
52คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน2548
53คำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการจัดระเบียบราชการบริหาร2548
54การศึกษากฎหมายและการตอบข้อสอบกฎหมาย (สำหรับผู้เริ่มต้น)2547
55คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน2547
56ถาม - ตอบ กฎหมายปกครอง2547
57คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540)2547
58สรุปย่อหลักกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน พร้อมข้อสอบเนติบัณฑิตไทยเกี่ยวกับทรัพย์สิน ตั้งแต่ พ.ศ. 2510-25462547
59การศึกษากฎหมายและการตอบข้อสอบกฎหมาย (สำหรับผู้เริ่มต้น)2547
60คำอธิบายสัญญาประนีประนอมยอมความ2546
61รวมบทความเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ2546
62การศึกษากฎหมายและการตอบข้อสอบกฎหมาย (สำหรับผู้เริ่มต้น)2546
63คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน2546
64สรุปย่อหลักกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน พร้อมข้อสอบเนติบัณฑิตไทย เกี่ยวกับทรัพย์สิน ตั้งแต่ พ.ศ. 2510-25452546
65คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540)2546
66ถาม - ตอบ กฎหมายปกครอง2546
67กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง2546
68การศึกษากฎหมายและการตอลข้อวอบกฎหมาย(สำหรับผู้เริ่มต้น)2546
69คู่มือศึกษาวิชากฎหมายปกครอง2546
70ถาม-ตอบ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง2546
71คำอธิบายกฎหมายปฎิรูประบบราชการ (พ.ศ.2545), พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545, พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 25452545
72บรรณนิทัศน์ อภิธานศัพท์ และดัชนีคำ2545
73คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 : กฎหมายฮั้ว2545
74คู่มือศึกษา คดีรัฐธรรมนูญ สำหรับวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ2545
75การศึกษากฎหมายและการตอบข้อสอบกฎหมาย (สำหรับผู้เริ่มต้น)2545
76คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์2545
77ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : พ.ศ.25402545
78คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 : กฎหมายฮั้ว2544
79สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) หมวดรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เรื่อง ประเภทและศักดิ์กฎหมายในรัฐธรรมนูญ2544
80สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) หมวดองค์กรทางการเมือง เรื่อง เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน2544
81สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) หมวดองค์กรทางการเมือง เรื่อง การยุบสภา2544
82สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) หมวดองค์กรทางการเมือง เรื่อง การอภิปรายไม่ไว้วางใจ2544
83สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) หมวดองค์กรทางการเมือง เรื่อง พรรคการเมือง2544
84คู่มือสอบเนติบัณฑิต กฎหมายรัฐธรรมนูญ2544
85ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25402543
86คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน2543
87ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25402543
88ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย พรรคการเมือง คณะกรรมการการเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 25412542
89รัฐธรรมนูญใหม่มีอะไรใหม่2541
90ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25402541
91ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25402541
92มาตรการทางกฎหมายในการเสริมสร้างเสถียรภาพรัฐบาล2541
93ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป : หลักทั่วไปของกฎหมาย2540
94ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 25402540
95การยกเลิกและเพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง2540