หนังสือที่แต่งโดย อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว 11 Results

No.TitlePublished
1วัฒนธรรมคือความหมาย : ทฤษฎีและวิธีการของคลิฟฟอร์ด เกียร์ซ2551
2ชีวิตและจุดจบของสลัมกรุงเทพฯ แห่งหนึ่ง2543
3ชีวิตและจุดจบของสลัมกรุงเทพฯ แห่งหนึ่ง = Rise and fall of a Bangkok slum2537
4สังคมไทยในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-24162527
5สังคมไทยในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-24162527
6สลัม ปัญหาและแนวทางแก้ไข2525
7ปัญหาการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร2523
8ชีวิตและจุดจบของสลัมกรุงเทพฯ แห่งหนึ่ง = Rise and fall of a Bangkok slum2523
9ปัญหาในการทำงานพัฒนาชนบท : ประสบการณ์โครงการพัฒนาชนบทลุ่มน้ำแม่กลอง2521
10สังคมไทยในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325-2416)2521
11สังคมไทยในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325-2416)2518