หนังสือที่แต่งโดย กัลยา ครองแก้ว 3 Results

No.TitlePublished
1รายงานผลการวิจัยทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภชเรื่อง แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมผักและผลไม้แปรรูปเพื่อการส่งออก2531
2แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมผักและผลไม้แปรรูปเพื่อการส่งออก : รายงานการวิจัย2531
3โครงการการศึกษาเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของสินค้าเงินผ่อนบางชนิดกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย2525