หนังสือที่แต่งโดย ทิวาพร พลพานิช 2 Results

No.TitlePublished
1ผลกระทบของการปรากฏตัวของบุคคลที่สาม ที่มีต่อคำตอบจากการสัมภาษณ์ครู2534
2โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ [และ] การประเมินผลหลักสูตรรายวิชาแกนคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการศึกษา2532