หนังสือที่แต่งโดย วิโรจน์ ณ ระนอง 17 Results

No.TitlePublished
1การศึกษาเพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2558
2แนวทางการขยายโครงการประกันสังคมไปสู่แรงงานนอกระบบตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 25332554
3การวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดความเป็นธรรมด้านการคลังสุขภาพจากฐานข้อมูลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ2551
4ดัชนีวัดความเป็นธรรมด้านสุขภาพ2550
5แนวทางและทางเลือกในการสร้างตัวแบบสำหรับการวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ (Benefit incidence analysis) จากเงินอุดหนุนของภาครัฐในโครงการหลักประกันสุขภาพ2550
6ดัชนีชี้วัดความเป็นธรรมด้านสุขภาพ2550
7ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนของโครงการประกันสุขภาพต่างๆ2548
8การหมุนเวียนของบุคลากรที่ให้บริการในสถานพยาบาลภาครัฐ2548
9ผลกระทบของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและโครงการ 30 บาทฯ ที่มีต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชน2548
10หนึ่งปีแรกของการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : รายงานการวิจัย2547
11การติดตามประเมินผลการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีที่หนึ่ง (2544-45) : รายงานฉบับสมบูรณ์2545
12จากการสงเคราะห์คนจนสู่การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า [จุลสาร] : วิวาทะของสองปรัชญาเบื้องหลัง "โครงการ 30 บาท"2545
13ถ้วนหน้า หรือ "ช่วยคนจน"? เส้นทางสู่อนาคตของโครงการ 30 บาท2545
14ถ้วนหน้า หรือ "ช่วยคนจน"? เส้นทางสู่อนาคตของโครงการ 30 บาท2544
15ความเสี่ยงและภูมิคุ้มกันในภาคเกษตรกรรมของไทย : เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำปี 2542 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา วันที่ 18-19 ธันวาคม 25422542
16การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน : ส่วนหนึ่งของโครงการแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-25492541
17การรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและกลไกในการบริหารราคาสินค้าเกษตรตามข้อเสนอใหม่ : ส่วนหนึ่งของโครงการแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-25492541