Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย อาภรณ์ แก่นวงศ์

4 Results

No.TitlePublished
1การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาบนแนวพื้นที่เศรษฐกิจ ตะวันออก- ตะวันตก (East-West Economic Corridor) เพื่อรองรับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 = Educational Management of Higher Education Institutions Along the East-West Economic Corridor in Preparation for the Integration of the ASEAN Community 20152552
2ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยในภูมิภาค2551
3รายงานการประเมินผลโครงการให้นักวิชาการไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับมาร่วมพัฒนาการอุดมศึกษาไทย (ปี 2544-2548)2549
4การศึกษาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ2535