หนังสือที่แต่งโดย รัตนา ศิริพานิช 5 Results

No.TitlePublished
1หลักการสร้างแบบสอบวัดทางจิตวิทยาและทางการศึกษา2533
2เชาวน์ปัญญา2529
3ความรู้ด้านหลักและทฤษฎีการประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวัดผลมัธยมศึกษาตอนต้น2521
4จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมและการวิเคราะห์ลำดับชั้นของพฤติกรรม ในการเรียนรู้2519
5สถิติเพื่อการวัดผลการศึกษา การวิเคราะห์ข้อสอบ และ การตัดเกรดแบบใช้ระบบ (ตำราเรียนด้วยตนเอง)2519