Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย พัชราวลัย วงศ์บุญสิน

9 Results

No.TitlePublished
1การพัฒนาบุคลากรและผลิตภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน2556
2การย้ายถิ่น : ทฤษฎีและความเป็นไปได้ในเอเชีย2553
3การย้ายถิ่น : ทฤษฎีและความเป็นไปได้ในเอเชีย2552
4โครงการทางเลือกทางเศรษฐกิจในบริบทการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสิ่งทอ2546
5สิ่งท้าทายในอาเซียนใหม่ : สัมมนาวิชาการ วันที่ 19-20 เมษายน 2544 ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2544
6เอเซียวิถี : มุมมองจากอาเซียน2540
7วรรณกรรมไทยเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน : รายงานผลการวิจัย2536
8วิวัฒนาการของการลงทุนของญี่ปุ่นในกลุ่มประเทศอาเซียน : การกลายมาเป็นบรรษัทข้ามชาติ : รายงานผลการวิจัย2534
9องค์กรความร่วมมือของเอกชนอาเซียน : พัฒนาการและบทบาทต่อความเจริญทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน : รายงานผลการวิจัย2532