Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

36 Results

No.TitlePublished
1คู่มือการจัดค่ายคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา2554
2การประชุมวิชาการเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 เรื่อง การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สู่กระบวนการคิด2552
3รวมบทคัดย่อผลงานวิจัย งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "วิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชน" วันที่ 14-15 มีนาคม พ.ศ. 2549 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ2549
4The Geometer's Sketchpad : คู่มืออ้างอิง2548
5เอกสารเสริมความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่อง ความรู้สึกเชิงปริภูมิ = Spatial sense2546
6เอกสารเสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวน โดยใช้โจทย์ปัญหา กิจกรรม และเกม2546
7เอกสารเสริมความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิตและความรู้สึกเชิงปริภูมิ = Geometry and spatial sense2546
8เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา2545
9เอกสารเสริมความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้สึกเชิงจำนวน = Number sense2545
10เอกสารเสริมสำหรับครู เรื่อง กิจกรรมในห้องเรียนเพื่อพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวน2545
11ตัวอย่างโจทย์พร้อมคพตอบและแนวคิดสำหรับการแข่งขันคณิตศาสตร์ประถมศึกษาระดับโลกที่ฮ่องกง พ.ศ.... = Po leung kuk 1st primary mathematics world contest2542
12คณิตศาสตร์ ค311 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32532
1312 ปี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2527
14รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี 2514-25242527
15กินดีอยู่ดี2524
16คณิตศาสตร์2524
17คู่มือการสอนเรื่อง เทคนิคการสอนและการประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2522
18แสงอาทิตย์ แบบเรียนวิทยาศาสตร์กายภาพ ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย2521
19คู่มือการสอนวิชาคณิตศาสตร์2521
20กินดีอยู่ดี : แบบเรียนวิทยาศาสตร์กายภาพ ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย2521
21แบบเรียนคณิตศาสตร์ ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย2520
22แบบเรียนด้วยตนเองชนิดโปรแกรม วิชาเคมี เรื่อง โมล : ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2520
23คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12519
24คู่มือครูวิชาเคมี ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย2519
25คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ : ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย2518
26แบบเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 1 สำหรับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย2517
27รายงานประจำปี ...2515
2840 แบบความพิศวงของ Tangram
29กิจกรรมแบบบล็อก = Pattern blocks activities
30ปริศนาที่ชวนให้คิดและพิศวง = Pentominoes
31รายงานการดำเนินงาน
32ความน่าจะเป็น
33สื่อ เกม และของเล่นคณิตศาสตร์
34การออกแบบเชิงเรขาคณิต = Geometric design
35แนวข้อสอบโครงการวิจัยและประเมินผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ร่วมกับนานาชาติ ครั้งที่ 3 = A third international mathematics and scince study (TIMSS)
36รายงานประจำปี...