Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย ชโยดม สรรพศรี

2 Results

No.TitlePublished
1โครงการบทบาทของเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจากญี่ปุ่นที่มีต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและผลกระทบต่อไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์2555
2โครงการการศึกษาศักยภาพและแนวโน้มทางด้านการตลาดของประเทศคู่แข่ง2546