หนังสือที่แต่งโดย เยาวเรศ ประเสริฐสุด 9 Results

No.TitlePublished
1รายงานผลการศึกษา เรื่อง ผลการระดมทุนสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสงขลา ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณ์การเกษตรระโนด จำกัด2531
2รายงานผลการวิจัยเรื่อง ผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 25282530
3รายงานผลการศึกษา เรื่อง ความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการดำเนินธุรกิจการซื้อและธุรกิจการตลาดของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย ปี 25282530
4ผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรศรีเมืองใหม่ จำกัด อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี : รายงานผลการศึกษา2528
5รายงานผลการศึกษาเรื่อง ผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเบตง จำกัด อ.เบตง จ.ยะลา2528
6รายงานผลการศึกษาเรื่อง ผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน2528
7รายงานผลการศึกษา เรื่อง ผลการดำเนินงานสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด จังหวัดสมุทรสงคราม2528
8รายงานผลการศึกษาเรื่อง สัปปะรด2523
9รายงานผลการศึกษาเรื่อง การดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในเขตโครงการศูนย์สาธิตและพัฒนาชนบท2523