หนังสือที่แต่งโดย สมชาย เดชะพรหมพันธุ์ 10 Results

No.TitlePublished
1การศึกษาศักยภาพ ปัญหา อุปสรรค และทิศทางการพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบลในภาคตะวันออกไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ = How the eastern region municipal communities develop a healthy city : the potentiality, the obstruction and the direction2548
2การศึกษาธุรกิจร้านขายปลีกประเภทสะดวกซื้อที่ใช้แฟรนไชส์ต่างประเทศ กรณีศึกษาร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในชุมชนเมืองชลบุรีและศรีราชา2546
3การบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติในภาคตะวันออก = Ecotourism management of the Eastern Region National Parks : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2544
4ภูมิศาสตร์ การเมืองเบื้องต้น2535
5ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์2532
6ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ2525
7ภูมิศาสตร์ทวีปเอเซีย2524
8ภูมิศาสตร์เมือง2522
9ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ2520
10ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย2520