หนังสือที่แต่งโดย ยุพา วงศ์ไชย 8 Results

No.TitlePublished
1นโยบายสวัสดิการสังคม2545
2การบริหารองค์การสังคมสงเคราะห์เอกชน2536
3ระบบการดำเนินงานขององค์การเอกชนพัฒนา เด็กและเยาวชน : รายงานการวิจัย2532
4ระบบสวัสดิการในประเทศไทย : ข้อเสนอแนะต่อสภาสตรีแห่งชาติ : รายงานการวิจัยเอกสาร2529
5การบริหารองค์การสังคมสงเคราะห์2524
6ทฤษฎีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์2523
7ทฤษฎีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์2520
8การปฎิบัติงานสังคมสงเคราะห์2519