Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย ศักดา บุญโต

8 Results

No.TitlePublished
1การพัฒนารูปแบบและหลักสูตรการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : รายงานการวิจัย2548
2เทิคนิคการสอนคณิตศาสตร์ /:cศักดา บุญโต2544
3เวทคณิต : คณิตคิดลัด จากสูตรพื้นฐาน 16 สูตร2543
4หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาคณิตศาสตร์ : คณิตคิดด้วยภาพ : ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น2540
5เวทคณิต : คณิตคิดลัด จากสูตรพื้นฐาน 16 สูตร2540
6หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ : ระดับมัธยมศึกษา /c[ศักดา บุญโต, เรียบเรียง]2540
7วิธีทั่วไปสำหรับตรวจสอบการหารลงตัวและจำนวนเฉพาะ : รายงานผลการวิจัย2538
8ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์เชิงเวลา2533