หนังสือที่แต่งโดย กรมวิชาการ 214 Results

No.TitlePublished
1หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน : พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12548
2หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่42546
3การจัดสาระการเรียนรู้อิสลามศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25442546
4การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25442546
5การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25442546
6การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25442546
7การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25442546
8การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25442546
9การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25442546
10การจัดสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25442546
11คู่มือการบริหารจัดการแนะแนว2545
12รายงานผลการดำเนินงาน 2 ปี กับการปฏิรูปการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ2545
13การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน2545
14คู่มือพัฒนาสื่อการเรียนรู้2545
15หนังสือรายชื่อสื่อการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์2545
16หนังสือรายชื่อสื่อการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี2545
17หนังสือรายชื่อสื่อการเรียนการสอนที่บ่งเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย2545
18หนังสือรายชื่อสื่อการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์2545
19หนังสือรายชื่อสื่อการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม2545
20หนังสือรายชื่อสื่อการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ2545
21หนังสือรายชื่อสื่อการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา2545
22หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25442545
23การคัดเลือกผลวิจัยดี มีคุณภาพของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2544 : รายงาน2545
24หนังสือรายชื่อสื่อการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ2545
25สรุปผลการดำเนินงาน 2 ปี กับการปฏิรูปการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ2545
26หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน : พุทธศักราช 25442545
27แนวทางการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา2545
28แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25442545
29คู่มือการบริหารจัดการแนะแนว2545
30การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน2545
31การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน2545
32แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25442545
33คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน2545
34ช้างแอฟริกา = The African elephant2544
35ก๊าชเรือนกระจก = The greenhouse gases2544
36ชั้นโอโซน = The ozone layer2544
37ผลกระทบเมื่อภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง = The impact of climate change2544
38ความหลากหลายางชีวภาพของโลก = Global biodiversity2544
39ผลกระทบจากการทำลายชั้นโอโซน = The impact of ozone depletion2544
40มลพิษอากาศในเมือง = Urban air pollution2544
41หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25442544
42อาหารปนเปื้อน = The contamination of food2544
43มลพิษในแหล่งน้ำจืด = The freshwater pollution2544
44ผลกระทบของภูมิอากาศต่อการประมง = The impact of climate on fistheries2544
45มลพิษในทะเลสาปและอ่างเก็บน้ำ = the pollution of lakes and reservoirs2544
46ธารน้ำแข็งกับสิ่งแวดล้อม = Glaciers and the environment2544
47ปรากฏการณ์เอลนิโญ = The El Nino phenomenon2544
48การจัดกิจกรรมใช้กับหนังสือสำหรับนักเรียนและวีดีทัศน์ ชุด We are APEC : Thailand2544
49รายงานผลการใช้สื่อชุด We are APEC :Thailand เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ในกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ2544
50ทุ่งสามร้อยยอด : หนังสืออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น2544
51การศึกษาสภาพความรู้ความเข้าใจ และวิธีพัฒนาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของผู้เรียน2544
52การบูรณาการ2544
53การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ2544
54ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา : หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา2544
55คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา2544
56หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เรื่อง ตัวเลขสำคัญไฉน2544
57คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ2544
58คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี2544
59คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์2544
60คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ2544
61คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์2544
62คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม2544
63การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณลักษณะ ดี เก่ง มีสุข ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : สรุปผลการวิจัย2544
64แผนการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย ส305 วิชาสังคมศึกษา2543
65แผนการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย ค011 คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32543
66เชียงใหม่ นพบุรีศรีนครพิงค์ : หนังสืออ่านเพิ่มเติมสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา2543
67แนวทางการบริหารโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้2543
68แนวทางการนำมาตรฐานหลักสูตรไปสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินตามสภาพจริง2543
69หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่องดิน : ระดับประถมศึกษา2543
70หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเรื่องสัตว์ทะเล : ระดับประถมศึกษา2543
71การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง2543
72แนวทางการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25422543
73การเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด2543
74การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสำคัญที่สุด ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25422543
75เรา... คนไทย2542
76คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ วก421/2540 เรื่อง การกำหนดสื่อการเรียนการสอนสำหรับเลือกใช้ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539...2540
77กรมวิชาการ : [หนังสือที่ระลึกครบรอบวันสถาปนา 8 มีนาคม]2537
78หนังสือเรียนภาษาไทย ท605 ชุดภาษาพิจารณ์ เล่ม 1 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)2536
7940 ปีกรมวิชาการ2535
80คู่มือครูสำหรับใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนภาษาไทยชุดพื้นฐานภาษา : ชั้นประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533)2535
81หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 25242534
82รายงานผลการปฏิบัติงานของกรมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ2533
83เอกสารแนะนำหลักสูตร : ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 25332533
84ความเรียงเชิงสร้างสรรค์ พ.ศ.25212533
85คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ วก 164/2531 เรื่อง การกำหนดหนังสือเรียนสำหรับเลือกใช้ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ; คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ วก 837/2531 เรื่อง เพิ่มเติมรายชื่อหนังสือเรียนและสื่อการเรียนอื่นๆ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ครั้งที่ 1 และบัญชีรายชื่อหนังสือเรียนและสื่อการเรียนอื่นๆ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 25212532
86คู่มือปฏิบัติงานแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา2532
87คู่มือปฏิบัติงานแนะแนว ในโรงเรียนประถมศึกษา กรมวิชาการ2532
88หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 เรื่อง ช่วยตนพ้นภัย2532
89ครอบครัวดีมีสุข2532
90หนูตุ๊กคนขยัน2532
91แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแปลหนังสือ2532
92หลักสูตรประถมศึกษา2531
93เอกสารส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสูตร2531
94หลักสูตรมัธยมศึกษา2531
95หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดพระพุทธศาสนา และจริยธรรม ชุดนิทานชาดก ระดับประถมศึกษา เรื่อง ศิษย์โง่กับงอนไถ2530
96การเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 : คู่มือครูวิชาอาชีพ หมวดคหกรรม คก 0132530
97หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชุดบ้านที่น่าอยู่ เรื่อง เก่งกับเจ้าเสือ : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-62530
98หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชุดสิ่งเสพย์ติดให้โทษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เรื่อง ขวัญเมือง2530
99หนังสืออ่านเพิ่มเติมกุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชุดชาติไทย เรื่อง ชาติไทยของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่1-22530
100หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ข้าศึกที่มองไม่เห็น2530
101หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง บุคลิกลักษณะที่ดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-42530
102การรณรงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน2529
103คู่มือการประเมินผลการเรียน2529
104คู่มือการใช้หลักสูตรวิชา พลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 25212529
105คู่มือปฏิบัติการ กิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพงาน Q.C.Circle เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต2529
106การศึกษาทดลองรูปแบบการพัฒนาคุณภาพของการประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2528 : รายงานการวิจัย2529
107แผนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 62529
108โรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรประถมศึกษา2528
109หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ระดับประถมศึกษา2528
110หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มทักษะฯภาษาไทย2528
111หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับประถมศึกษา เรื่อง บ้านเราน้ำนอง2528
112หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง หนูดีมีความสุข ชั้นประถมศึกษาปที่1-22528
113หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตชุดชาติไทย ขึ้นรถไฟไปบ้านนอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-22528
114รายงานการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา วิชาคณิตศาสตร์2528
115เรื่องน่ารู้ เล่ม 52528
116หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยชุดพลศึกษา เรื่องท่าดี มีสง่า : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-22528
117การประเมินหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 25212527
118ศัพทานุกรมระดับประถมศึกษา2527
119โคลงนิราศนรินทร์2527
120หนังสือเรียนภาษาไทย : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 12527
121รายวิชาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 25212527
122โคลงนิราศนรินทร์2527
123แผนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต2526
124คู่มือครูสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ทั่วไป ส031 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2525
125การปรับปรุงคุณภาพงานวิจัยทางการศึกษา2525
126ประชากร ปัญหาที่ท้าทาย2525
127โครงการทดลองหารูปแบบที่มีประสิทธิผลต่อการเรียนการสอนจริยธรรม2525
128เศรษฐศาสตร์ทั่วไป2525
129แบดมินตัน2525
130คู่มือการจัดกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 11-18 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น2525
131แนวการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 25212524
132เล็กกับเพื่อน2524
133เล่าเรื่องเมืองเหนือว่าด้วยประวัติบุคคลสำคัญ2524
134การเมืองการปกครอง หนังสืออ่านเพิ่มเติมสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2524
135ป่าแสนสวย2524
136เรื่องน่ารู้2524
137คู่มือครูศิลปะการละครเบื้องต้น 1,2 ตอนที่ 1 ศ031 ศ032 : ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2524
138ทำอย่างไรดีนะ2524
139การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรประถมศึกษาฉบับทดลอง และที่เรียนตามหลักสูตรประถมศึกาา พุทธศักราช 25032523
140คู่มือการใช้ราชาศัพท์2523
141คู่มือการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 32523
142ไทยมุง2523
143การขายปลีก 1 - การขายปลีก 2 (ธ 371 - ธ372)2523
144หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับวัยเริ่มเรียน เรื่อง คู่ของฉัน2523
145คู่มือครูวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส351 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)2523
146คู่มือครูวิชาประชากรศึกษา (ส361) : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)2523
147รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองที่มีต่อรายวิชาพลศึกษาในกลุ่มวิชาพลานามัย พ.ศ.2518 และ พ.ศ.25242523
148รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ2523
149หนังสืออุเทศเรื่องตราต่าง ๆ ชั้นมัธยมศึกษา2523
150แผนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย2523
151คู่มือการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 42523
152คู่มือครูวิชาการงาน งานช่างในบ้าน งานไฟฟ้า (ง203 ง204) : ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2523
153หนังสือเรียนวิชาการงาน อาหารและโภชนาการ (ง 0027 - 0028) : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม.2)2522
154วรรณวิจักษ์ : คู่มือการสอน2522
155คู่มือการสอนวิชาภาษาไทย2522
156เอกสารคู่มือแนะแนวอาชีพ สถานที่ฝึกอาชีพ2522
157คู่มือการสอนหมวดวิชาพลานามัย วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 52522
158คู่มือการสอนวิชาดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 (ม.2-3)2522
159คู่มือการสอนวิชาพลานามัย สุขศึกษา2521
160โครงการสอนประชากรศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2521
161เที่ยวตลาดนัดและวันปีใหม่2521
162รั้วกินได้2521
163ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม2521
164หนูนิดผู้น่ารัก2521
165หนังสือสำหรับค้นคว้าและอ้างอิง วิชาประชากรศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา2521
166เทเบิลเทนนิส 1-2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1)2521
167แบบเรียนคณิตศาสตร์วิชาเลขคณิต-พีชคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 22521
168รายงานผลการปฏิบัติงานของกรมวิชาการประจำปีงบประมาณ ...2520
169ระบอบประชาธิปไตย นายธานินทร์ กรัยวิเชียร2520
170หนังสือประกอบการเรียนวิชาสังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ รายวิชา ส513 : ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย2520
171รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 และนโยบายของรัฐบาล นายธานินทร์ กรัยวิเชียร2519
172ประเมินผลการศึกษา2519
173รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 และนโยบายของรัฐบาล นายธานินทร์ กรัยวิเชียร2519
174รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 และนโยบายของรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร2519
175บทคัดย่อรายงานการวิจัยทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ2519
176ทำเนียบนักวิจัยการศึกษา2519
177ประมวลบทบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร2519
178แบบเรียนวรรณคดีไทย เล่ม 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32518
179พาหนะทางน้ำ-พาหนะทางบก2518
180การวิเคราะห์พฤติกรรมของครูและนักเรียนในชั้นที่สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนต้น2518
181การวิเคราะห์พฤติกรรมของครู และนักเรียนในชั้นที่สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนต้น2518
182การวิจัยการศึกษาอดีต ปัจจุบันและอนาคต2518
183การสำรวจปัญหาและทัศนคติของครูที่มีต่อ การใช้นวกรรมในการเรียนการสอน2518
184กรมวิชาการในปัจจุบัน2518
185ผลการวิเคราะห์หลักสูตรมัธยมศึกษา2517
186พัดยศและต้นไม้สำคัญในพุทธประวัติ2516
187ประมวลทัศนะเกี่ยวกับโทรทัศน์เพื่อการศึกษา2516
188สาระสังเขปบทความ2515
189ชีวิตนี้มีสุข2515
190แบบเรียนวิทยาศาสตร์เบื้องต้น2515
191หนังสืออ้างอิงวิชาภาษาไทย ศัพทานุกรมรากคำ สำหรับชั้นมัธยมศึกษา2514
192เอกสารประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษาระหว่างชาติ พ.ศ. 25132513
193เรื่องสหประชาชาติ [จุลสาร]2508
194Two Thai Stories MS III Reader No.2 : หนังสืออ่านประกอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32507
195สันสกฤต-ไทย-อังกฤษ อภิธาน2507
196แบบเรียนคณิตศาสตร์ วิชาเราขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32506
197แบบเรียนคณิตศาสตร์วิชาเลขคณิต-พีชคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32506
198แบบเรียนสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12505
199อนุสารประกอบหลักสูตรประถมศึกษา พัฒนาการของเด็ก2505
200สายธารแห่งประวัติศาสตร์ ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย2504
201การประเมินผลการใช้หลักสูตรภาษาไทยในท้องถิ่นที่นักเรียนพูดภาษาอื่นมากกว่าภาษาไทย : จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ
202หนังสืออ่านเพื่มเติมวิชาภาษาไทย เรื่อง อ่านอย่างไรให้ได้รส ซฅิระดับมัธยมศึกษา
203ครูกับทางอยู่รอดของสังคมไทย นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
204หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับวัยเริ่มเรียน เรื่อง คู่ของฉัน
205ข้อสอบ มศ.3 สำหรับบุคคลภายนอก ปีการศึกษา 2520
206การสำรวจและประเมินความสนใจในการดูรายการโทรทัศน์ เพื่อการศึกษาของเด็กไทย
207หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
208ครูแนะแนวกับความมั่นคงของชาติ
209รายงานการปรับปรุงหลักสูตรและการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศอินเดีย
210หนังสือคู่มือการสอนหนังสือภาษาไทยชุดทักษสัมพันธ์ : ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
211นิทานวีรบุรุษนานาชาติ : หนังสือส่งเสริมการอ่านประโยคประถมศึกษา
212ประมวลบทบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
213ศิลปปฏิบัติ แขนงธุรกิจศิลป์ : คู่มือครูประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น
214หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับวัยเริ่มเรียน เรื่องนั่นเสียงอะไร