หนังสือที่แต่งโดย นราศรี ไววนิชกุล 25 Results

No.TitlePublished
1ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ2554
2ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ2552
3ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ2549
4ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ2548
5ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ2547
6ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ2545
7ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ2545
8ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ2543
9กลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2542
10ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ2542
11ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ2541
12ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ2540
13การวิจัยขั้นดำเนินงาน I2538
14การวิจัยขั้นดำเนินงาน I2538
15ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ2538
16ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ2537
17การวิจัยขั้นดำเนินงาน I2536
18ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ2535
19ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ2533
20การจำลองการจัดการโดยใช้กลยุทธ์ธุรกิจการให้บริการสายการบิน2532
21ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ2532
22การวิจัยขั้นดำเนินงาน I2530
23การวิจัยขั้นดำเนินงาน 12527
24ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ2525
25การวิจัยขั้นดำเนินงาน 12522