หนังสือที่แต่งโดย สุชาย ธนวเสถียร 15 Results

No.TitlePublished
1สกอร์ม มาตรฐานอีเลิร์นนิงที่ใช้กันทั่วโลก2549
2การออกแบบ บทเรียนอีเลิร์นนิง แบบมีปฏิสัมพันธ์2549
3เรียนต่อ USA ตรี, โท, เอก2546
4Software project development2542
5Fundamental of Visual Basic client-server programming2541
6โครงสร้างข้อมูลเพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์2535
7คู่มือเลือกเรียนต่อสหรัฐอเมริกา2534
8โครงสร้างข้อมูลเพื่อแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์2532
9โครงสร้างข้อมูลเพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์2529
10โครงสร้างข้อมูลเพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์2527
11หลักการออกแบบวงจรลอจิก2526
12Theory & World examples in calculus : Part I : Defferential calculus2520
13หลักการออกแบบวงจรลอจิก. ภาคแรก : วงจรคอมไบเนชั่น2520
14หลักการออกแบบวงจรตรรก2519
15Fundamental of visual basic 6.0 structured programming