หนังสือที่แต่งโดย Somchai Rakwijit 13 Results

No.TitlePublished
1Anti-Establishment Attitudes and Pressures for Change in Thailand, from Thai-European Seminar on Social Change in Contemporary Thailand1980
2The Expansive War in Southeast Asia and the Strategy for National Survival = สงครามขยายเขตในเอเซียอาคเนย์ และยุทธศาสตร์เพื่อความอยู่รอดของชาติ1979
3Dr. Somchai Rakwichit's Thoughts = ความคิด ดร.สมชัย1979
4Sino-Soviet Conflict and Undeclared War in Indochina = ความขัดแย้งจีน-โซเวียต กับสงครามไม่ประกาศในอินโดจีน1979
5Problems of Thai Internal Security, from Southeast Asian Affairs 19781978
6The Employment of Psychological Operations in Supporting Counterinsurgency = การใช้การปฏิบัติการทางจิตวิทยาในการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ1971
7Village Leadership in Northeast Thailand = ความเป็นผู้นำในหมู่บ้านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย1970
8Insurgent Psychological Operations = วิธีการปลุกระดมมวลชนของคอมมิวนิสต์1970
9Seminar Report on Accessibility to the Local Population: Problems and Recommendations = สัมมนาเรื่อง การติดต่อเข้าถึงประชาชน ปัญหาและการแก้ไข1970
10Mobilization of Communism = วิธีการปลุกระดมมวลชนของคอมมิวนิสต์1970
11Some Preliminary Findings of My Team's Village Survey in Nakhon Phanom, July 2, 1968 - August 4, 1968, and Sample Selected for Village1968
12Regional Cooperation and Defense in the Far East: A Thai View, from "Problems of Defense in South and East Asia"1966
13Kamnans' Comment on Their 45-day (August-September, 1966) Trip to the United States and Other Asian Countries1966