หนังสือที่แต่งโดย ถวัลย์ มาศจรัส 81 Results

No.TitlePublished
14 มิติการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา2556
2เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย2556
3คู่มือการจัดทำผลงานทางวิชาการ หนังสือ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ2555
4Model การจัดการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้สร้างสรรค์2553
5คู่มือการจัดทำผลงานทางวิชาการ : ตามรายวิชาพื้นฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา2553
6ตัวอย่างการเขียนหนังสือสำหรับค้นคว้า เพื่อการพัฒาการเรียนรู้ผู้เรียน และการพัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2552
7คู่มือจัดการเรียนรู้ศิลปะโดยใช้แบบฝึกชุดวาดภาพระบายสี2551
8บทเรียนสำเร็จรูป เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียน และการจัดทำผลทางวิชาการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ใหม่ของ ก.ค.ศ.ง2551
9ตัวอย่าง 14 เรื่องสั้นดีเด่น สถาบันภาษาไทย2551
10การ์ตูนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ "การ์ตูนเสริมการอ่าน"2551
11คู่มือการสร้างสรรค์ E-BOOK อัจฉริยะเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู...2551
12Disruption Model การพัฒนาคุณภาพผลงานทางวิชาการด้วยนวัตกรรม 3 มิติ (Quality Innovation 3D)2551
13สรรพศาสตร์ของการเขียนในการจัดทำนวัตกรรมการศึกษา2550
14คู่มือการจัดทำผลงานทางวิชาการประเภทงานเรียบเรียงหนังสือ2550
15การเขียนหนังสืออ่านเพิ่มเติม2550
16บทเรียนแบบโปรแกรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย2550
17การเขียนรายงานผลงานทางวิชาการ : เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2550
18คู่มือการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประเภทงานแต่งหนังสือ2550
19Model การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาพระราชทาน "เศรษฐกิจพอเพียง"2550
20สุดยอดนวัตกรรม บทปฏิบัติการสู่ความสำเร็จ2550
21คู่มือการจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (หลักสูตรท้องถิ่น) ด้านวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น : เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียนและการพัฒนาผลงาน วิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ2549
22แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โครงงาน (Project)2549
23Hollywood Model การจัดทำผลงานทางวิชาการแนวใหม่ แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results based management) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา2549
24Hollywood model การจัดทำผลงานทางวิชาการแนวใหม่แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management) สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา2549
25บทเรียนแบบโปรแกรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์2548
26บทสไสลด์ (Power point) คู่มือการใช้ห้องสมุดโรงเรียน2548
27เอกสารประกอบการสอนเรื่อง การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ "โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ"2548
28ครูดียังมีอยู่2547
29เอกสารประกอบการสอนนาฏศิลปไทย2547
30คู่มือการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้สื่อที่หลากหลายเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก (ปฐมวัย-อนุบาล) : เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียนและการจัดทำผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ)2547
31การนิเทศเพื่อปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้2547
32C&D สุดยอดนวัตกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผู้เรียน มิติใหม่ของการจัดทำผลงานทางวิชาการของว่าราชการครู2547
33คู่มือการเขียนหนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25442547
34การ์ตูนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ "การ์ตูนเสริมการอ่าน" : เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียนและการจัดทำผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชายและครูเชี่ยวชาญพิเศษ2547
35แผนการจัดกิจกรรมการใช้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย-อนุบาล : เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียนและการจัดทำผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ)2547
36การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ : เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียนและการจัดทำผลงานอาจารย์ 3 (ครูชำนาญการ ครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษ)2546
37การเขียนรายงานผลงานทางวิชาการ : เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียนและการจัดทำผลงานอาจารย์ 3 (ครูชำนาญการ ครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษ)2546
38คู่มือการสรรหาและคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย2546
39คู่มือการเขียนหนังสือสำหรับค้นคว้า ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25442546
40อาจินต์ ปัญจพรรค์ สอนศิษย์เขียนเรื่องสั้น2545
41เรื่องสั้นและการเขียนเรื่องสั้น2545
42พระองค์คือ อัครศิลปิน2545
43มลาบรี2545
44การเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อการศึกษาและอาชีพ2545
45ปทานุกรมหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (ฉบับสมบูรณ์ฉบับแรกของประเทศไทย)2545
46ในทุ่งกว้าง2544
47กระท่อมแสงตะวัน2544
48รากเหง้าแห่งแผ่นดิน2544
49ตัวอย่างเรื่องสั้นดีเด่นจากสถาบันภาษาไทย2544
50ปทานุกรมปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับสมบูรณ์ ฉบับแรกของประเทศไทย)2544
51ตัวอย่างการเขียนเรื่องบันเทิงคดีและสารคดีสำหรับเด็กและเยาวชน2544
52ห้องเรียนกลางทุ่งกว้าง2544
53สำรวย มีสมชัย : ครูภูมิปัญญาไทย เพชรแท้ของแผ่นดิน2543
54กระท่อมแสงตะวัน2543
55ลิลิตอัครศิลปิน "นวมินทร์มหาราชา"2542
56เบ็ดนางรำ2541
57คู่มือการเขียนเรื่องสั้นจากภาษิตและคำพังเพย2540
58เคล็ดลับการเขียนเรื่องสั้น2540
59พระองค์คืออัครศิลปิน2539
60รงค์ วงษ์สวรรค์ : ผู้ยิ่งยงแห่งสวนทูนอิน2539
61ช.ช้างวิ่งหนี...?2539
62Tactician การเป็นวิทยากรสำหรับข้าราชการครู2539
63ฝรั่งเศส : ถิ่นทองของศิลปิน ศิลปะและวัฒนธรรม2538
64หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดกินตามน้ำ : ระดับมัธยมศึกษา : เธอคือความหวังของแผ่นดิน2538
65สารคดีและการเขียนสารคดี2538
66เบื้องหลังการเขียนเรื่องสั้นและเรื่องสั้นได้รับรางวัล2538
67งาน ชีวิต และความคิด ดร.รุ่ง แก้วแดง : เพชรแห่งกระทรวงศึกษาธิการ2538
68การเขียนหนังสือส่งเสริมการอ่าน และ หนังสืออ่านเพิ่มเติม : เทคนิคและตัวอย่าง2538
69การจัดทำผลงาน เพื่อขอเลื่อนตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7 อาจารย์ 2 ระดับ 7 (อาวุโส) และอาจารย์ 32538
70นักเลงเรื่องสั้น : อาจินต์ ปัญจพรรค์2538
71ศิลปินแห่งนาคร2536
72สิงโตเจ้าปัญญา2535
73เทคนิคการเป็นวิทยากร สำหรับข้าราชการครู2535
74กระเช้าสวรรค์2535
75รวมเรื่องสั้น ชุด หมอใบไม้2534
76รวมเรื่องสั้น ฟ้าหมาดฝน2533
77กระท่อมแสงตะวัน2533
78คนในกรม2533
79การเขียนหนังสือเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งอาจารย์ 3 (ศึกษานิเทศก์ 7-9 ผู้บริหารสถานศึกษา 7-9)2532
80รวมเรื่องสั้น : ฟ้าหมาดฝน2532
81ในทุ่งกว้าง2531