หนังสือที่แต่งโดย ประสาท อิศรปรีดา 7 Results

No.TitlePublished
1สารัตถะจิตวิทยาการศึกษา2549
2สารัตถะจิตวิทยาการศึกษา2547
3รายงานการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางสติปัญญาด้านการติดตามแนวเพียเจท์ กับความพร้อมและผลสัมฤทธิ์ในการอ่านของเด็กเริ่มเรียน2533
4รายงานการวิจัย การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการฝึก2532
5จิตวิทยาการศึกษา2522
6ธรรมชาติและกระบวนการเรียนรู้2520
7ธรรมชาติและกระบวนการเรียนรู้2518