หนังสือที่แต่งโดย สมพงศ์ ชูมาก 26 Results

No.TitlePublished
1ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปัจจุบัน : ทศวรรษ 1990 สู่ทศวรรษแรกแห่งศตวรรษที่ 212555
2ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปัจจุบัน : ทศวรรษ 1990 สู่ทศวรรษแรกแห่งศตวรรษที่ 212554
3ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปัจจุบัน : ทศวรรษ 1990 สู่ทศวรรษแรกแห่งศตวรรษที่ 212552
4ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปัจจุบัน : ทศวรรษ 1990 สู่ทศวรรษแรกแห่งศตวรรษที่ 212551
5ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปัจจุบัน : ทศวรรษ 1990 สู่ทศวรรษแรกแห่งศตวรรษที่ 212548
6กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง2548
7ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปัจจุบัน : ทศวรรษ 1990 สู่ทศวรรษแรกแห่งศตวรรษที่ 212547
8การปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ (1948-1995)2544
9ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปัจจุบัน : ทศวรรษ 1990 และแนวโน้ม2544
10ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปัจจุบัน : ทศวรรษ 1990 และแนวโน้ม2542
11กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง2542
12นโยบายต่างประเทศของไทย [จุลสาร] : (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปัจจุบัน) : เอกสารประกอบการบรรยาย 26 และ 28-30 เมษายน 25402540
13ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปัจจุบัน : ทศวรรษ 1990 และแนวโน้ม2540
14การปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในอดีตและปัจจุบัน2539
15หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส027 : โลกในยุคปัจจุบัน : ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2535
16องค์การระหว่างประเทศ : สันนิบาตชาติ สหประชาชาติ2533
17รายงานผลการวิจัยทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช เรื่อง นโยบายของไทยต่อปัญหาพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน2532
18นโยบายของไทยต่อปัญหาพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน : รายงานผลการวิจัย2532
19กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง2530
20บทบาทของสหประชาชาติในเรื่องการลดอาวุธ : รายงานผลงานวิจัย2529
21ความพยายามของนานาประเทศในการแก้ไขวิกฤตการณ์กัมพูชา2527
22ความพยายามของนานาประเทศในการแก้ไขวิกฤตการณ์กัมพูชา : รายงานผลการวิจัย2526
23ปัญหาผู้ลี้ภัยอินโดจีน : ท่าทีและการปฏิบัติของประเทศต่าง ๆ และองค์การระหว่างประเทศ2525
24องค์การระหว่างประเทศ : สันนิบาตชาติและสหประชาชาติ2525
25ท่าทีและการปฏิบัติของประเทศต่าง ๆ และองค์การระหว่างประเทศต่อปัญหาผู้ลี้ภัยอินโดจีน : รายงานผลการวิจัย2524
26การต่อสู้ทางการเมือง2519