Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย ปิยะ เฉลิมกลิ่น

18 Results

No.TitlePublished
1มะลิในเมืองไทย = Jasmines in Thailand2556
2เทคโนโลยีการอนุรักษ์พรรณไม้หายากและใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทย2555
3100 ชนิด พรรณไม้วงศ์กระดังงาแสนสวย2554
4ไม้ดอกหอม ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม2552
5พรรณไม้ถิ่นเดียว : การอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์2551
6พรรณไม้ที่พบครั้งแรกของโลกในเมืองไทย2551
7คู่มือปาล์มประดับ ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม2550
8ไม้ดอกหอม ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม2550
9ไม้เลื้อยในป่าสะแกราช2549
10พรรณไม้ดอกหอมพื้นเมืองที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทย2549
11ไม้ดอกหอมในป่าสะแกราช2548
12แมกโนเลียเมืองไทย2545
13พรรณไม้วงศ์กระดังงา2544
14คู่มือปาล์มประดับ2541
15พรรณไม้ในวรรณคดี2541
16ไม้ดอกหอม2540
17พรรณไม้ในวรรณคดี2538
18เทคโนโลยีการขยายพันธุ์ไม้ผล2529