หนังสือที่แต่งโดย สัมฤทธิ์ รัตนดารา 21 Results

No.TitlePublished
1หลักกฎหมายอาญา : กระทำโดยเจตนา ประมาท สำคัญผิด ป้องกัน จำเป็น บันดาลโทสะ วิกลจริต พยายาม ผู้ใช้ผู้สนับสนุน พร้อมตัวอย่างคำพิพากษา2538
2ศิลปการว่าความ2535
3คำอธิบายเช็ค : ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค2534
4หลักกฎหมายอาญา2533
5คู่มือการว่าความการเตรียมคดีก่อนฟ้องตัวอย่างคำฟ้อง-คำให้การ คดีแพ่ง-คดีอาญา คำสั่ง-คำพิพากษารวม 30 คดี2532
6เช็ค : ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค2531
7ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย2530
8คำอธิบายเรื่องเช็ค : พ.ร.บ. ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พุทธศักราช 2497 พร้อมประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 196 (แก้ไขเพิ่มเติม) แนวคำพิพากษาฎีกาเรื่องเช็ค การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีผู้ออกเช็คไม่มีเงินพอจ่าย ฯลฯ2528
9รวมแนวคำพิพากษาฎีกาประมวลกฎหมายอาญา เรียงมาตรา-เรียงพ.ศ.ตั้งแต่ พ.ศ. 2514 ถึง พ.ศ. 2523 รวม 10 ปี2524
10รวมแนวคำพิพากษาฏีกา ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา เรียงมาตราเรียงพ.ศ.ตั้งแต่ พ.ศ.2514 ถึงพ.ศ.2523 รวม 10ปี2524
11รวมแนวคำพิพากษาฏีกาประมวลกฏหมายอาญาเรียงมาตรา เรียงพ.ศ.ตั้งแต่พ.ศ.2514-2523 รวม 10ปี2524
12เช็ค2522
13คำอธิบายเรื่องเช็คพร้อมแนวคำพิพากษาศาลฏีกา2522
14ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยประกันภัย2521
15คำแนะนำการสอบตัวแทนประกันชีวิต พร้อมด้วยตัวอย่างข้อสอบ คำถาม-แนวคำตอบ2521
16ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ประกันภัย2521
17คำอธิบายประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ประกันภัย2520
18ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพร้อมด้วยแนวคำพิพากษาฎีกา เรียงมาตราตั้งแต่ พ.ศ. 2500 ถึง 2518 รวม 19 ปี2519
19แนวคำพิพากษาฎีกา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว-มรดก ตั้งแต่ พ.ศ. 2485 ถึง 2518 รวม 33 ปี2519
20พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 พร้อมด้วยตัวอย่างคำพิพากษาฎีกา พ.ศ.2483 ถึง พ.ศ.2504 รวม 22ปี และบันทึกแผนผังการดำเนินกระบวนพิจารณาคดี ล้มละลาย ระเบียบราชการกองบังคับคดีล้มละลาย2505
21กฎหมายชาวบ้าน หลักสูตรนิติศาสตร์ประยุกต์ สาขากฎหมายแพ่ง