หนังสือที่แต่งโดย วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน 61 Results

No.TitlePublished
1หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค2556
2หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค2555
3หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค2553
4หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค2553
5เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2553
6หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค2552
7หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค2551
8หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค2551
9เที่ยวอินเดีย : เพลงทรายแห่งราชสถานและมนต์เสน่ห์อินเดียใต้2551
10สเปน : ดินแดนแห่งอารยธรรมสองทวีป2550
11หนึ่งมณฑล หนึ่งประเทศ : ภาพรวมเศรษฐกิจจีนอีก 9 มณฑล2550
12หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค2550
13เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2549
14หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค2549
15หนึ่งมณฑล หนึ่งประเทศ : เศรษฐกิจจีน 11 มณฑลที่มีนัยสำคัญต่อไทย2549
16หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค2549
17หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค2548
18รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำหนังสือ เศรษฐกิจจีน 11 มณฑลที่มีนัยสำคัญต่อไทย2548
19เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเบื้องต้น2548
20หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค2548
21สารานุกรมเศรษฐกิจจีน : คู่มือสำหรับนักธุรกิจไทย2548
22หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค2548
23หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค2547
24หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค2547
25สารานุกรมเศรษฐกิจจีน : คู่มือสำหรับนักธุรกิจไทย2546
26เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2546
27หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค2545
28หลักเศรษฐศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง)2545
29เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2545
30หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค2545
31เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเบื้องต้น2545
32หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค2545
33เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2543
34หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค (ฉบับปรับปรุง)2543
35รวมบัญชี [จุลสาร] : คือการเปิดทางแห่งความหายนะที่ซ้ำซาก2543
36หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค2542
37หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค (ฉบับปรับปรุง)2541
38เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2541
39ปริมาณการค้าของจีนตอนใต้ (ยูนนาน เสฉวน กวางสี) กับประเทศไทย พม่า และลาว2541
40แนวปฏิบัติการติดต่อค้าขายกับประเทศจีน2540
41เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2540
42หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค2540
43หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค2540
44เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2539
45แนวปฏิบัติการติดต่อค้าขายกับประเทศจีน. รายงานการวิจัยเสริมหลักสูตร2539
46หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค2539
47หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค2539
48หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค2537
49หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค2535
50นโยบายสี่ทันสมัยในสาธารณประชาชนจีน บทเรียนและแนวโน้ม2535
51หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค2533
52การพัฒนาชนบทไทย2531
53บทบาทของ ธกส. กับ การดำเนินงานสินเชื่อเพื่อการเกษตร : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์2531
54เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ2527
55เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน2525
56เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ2524
57บรรณนิทัศน์เอกสารเพื่อการพัฒนาชนบทไทย2524
58เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ2520
59เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (จุลภาค)2518
60เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ2517
61เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (จุลภาค)2516