Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย ผดุง อารยะวิญญู

22 Results

No.TitlePublished
1วิธีสอนคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้2553
2แบบคัดกรองเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ฉบับสมบูรณ์2552
3วิธีสอนการอ่านอารมณ์ - ความรู้สึก2551
4การสอนเด็กปัญญาเลิศ2551
5การเรียนรวม = Inclusion2551
6กิจกรรมการฝึกทักษะเด็กออทิสติก2551
7เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้2544
8วิธีสอนเด็กสมาธิสั้น2544
9หลักการสอนพูด2542
10การเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ2542
11เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม2542
12รายงานการวิจัยประกอบการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ประเด็นการศึกษาพิเศษ2541
13การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ2539
14การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล เพื่อการศึกษาและสวัสดิการของเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย : รายงานการวิจัย2537
15การสร้างเครื่องมือเพื่อคัดแยกเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ : รายงานการวิจัย2535
16การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ2533
17การสร้างเครื่องมือเพื่อคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม : รายงานการวิจัย2533
18ผลกระทบของโครงการพัฒนาชนบทของรัฐบาล ที่มีต่อศักยภาพในการพัฒนาชนบทของประชาชน : รายงานวิจัย2531
19เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม2528
20ปัญหาในการบริหารการพัฒนาชนบทของรัฐบาล : รายงานการวิจัย2528
21ไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา2527
22การศึกษาพิเศษในปัจจุบัน2523