หนังสือที่แต่งโดย อัญชลี ค้อคงคา 4 Results

No.TitlePublished
1เรื่องความต้องการของตลาดแรงงานและการผลิตบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย2529
2สหภาพแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ = Labor Union and Relations2524
3สหภาพแรงงานและแรงงานสัมพันธ์2524
4วิจัยทางเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม = Field research in industrial economics2518