หนังสือที่แต่งโดย พงษ์พิศาล ชินสำราญ 5 Results

No.TitlePublished
1แนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษารูปแบบ ESA 42 Model (ตัวช่วย 4 สมอง 2 เงื่อนไข)2552
2ความคาดหวังในการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษารูปแบบ ESA 42 Model (ตัวช่วย 4 สมอง 2 เงื่อนไข) ของผู้บริหารและครู เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 : รายงานการวิจัย2552
3เทคนิคกระบวนการจัดทำมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา : กรณีเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 22549
4ความคาดหวังในองค์กรวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ของครูจังหวัดปราจีนบุรี : รายงานการวิจัย2543
5สภาพการเรียนการสอนการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 3-4 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 3-4 ในโรงเรียนผู้ใหญ่สำหรับพระภิกษุสามเณรในเขตกรุงเทพมหานคร2527