Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย รื่นฤทัย สัจจพันธุ์

42 Results

No.TitlePublished
1อ่านวรรณกรรม Gen Z2560
2พระมหาชนก : คำสอนจาก "พ่อ"2560
3หลากมิติประชาธิปไตยไทย : รวมบทความและปาฐกถาทางวรรณกรรม2559
4ความรู้ทั่วไปทางภาษาไทย : ตอนที่ 3 วรรณคดีไทย = General knowledge of the Thai language : Thai literature2559
5ชวน "อ่าน" ชวน "คิด" พินิจวรรณกรรมร่วมสมัย2559
6วรรณกรรมปัจจุบัน2558
7ข้ามชาติ ข้ามศาสตร์ ข้ามศิลป์2558
8วรรณศิลป์ในวรรณคดีที่ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสร2557
9นิยายเบงคลี หนังสือแปลที่ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสร2557
10สมาคมอักษรศาสตร์ที่ตั้งขึ้นในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล2557
11มิใช่เป็นเพียง "นางเอก" : ภาพสะท้อนจากตัวละครสู่ชีวิตจริง2556
12อ่าน"ได้" อ่าน"เป็น"2556
13ความรู้ทั่วไปทางภาษาไทย : ตอนที่ 3 วรรณคดีไทย = General knowledge of the Thai language : Thai literature2555
14อัครศิลปินแห่งแผ่นดินสยาม2554
15นามานุกรมรามเกียรติ์ ฉบับปรับปรุงใหม่2554
16สืบสานสร้างสรรค์วรรณศิลป์2553
17จากเก่าสู่ใหม่ วรรณศิลป์ไทยไม่สิ้นสูญ2552
18สังข์ทอง2551
19อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศในวรรณกรรมไทย2550
20สุนทรียรสแห่งวรรณคดี2549
21สุนทรียภาพแห่งชีวิต2549
22สารคดี = Non-fiction (TH339)2549
23พลังการวิจารณ์ : วรรณศิลป์2547
24นามานุกรมรามเกียรติ์ : ประวัติความเป็นมา ตัวละคร สถานที่ พิธี อาวุธ ฯลฯ2546
25มิใช่เป็นเพียง "นางเอก" : ภาพสะท้อนจากตัวละครสู่ชีวิตจริง2545
26อ่านอย่างพินิจสาร วิจารณ์อย่างพิเคราะห์นัย2545
27อิเหนา : ร้อยแก้วฉบับถอดความสมบูรณ์2545
28วรรณคดีศึกษา2544
29ศาสตร์และศิลป์แห่งวรรณคดี2544
30เล่าเรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน จาก เสภาเรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน2544
31สีสรรพ์วรรณศิลป์2542
32พนมเทียน [จุลสาร] : ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 25402541
3325 ปี 14 ตุลา มองผ่านวรรณกรรมเพื่อชีวิต2541
34สีสรรพ์วรรณศิลป์2540
35อ่านอย่างมีเชิงชั้น วิจารณ์อย่างมีเชิงศิลป์2539
36วรรณกรรมปัจจุบัน2538
37แลลอดลวดลายวรรณกรรม2538
38ตัวละครหญิงในวรรณคดีไทยสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 1893-2394)2534
39อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศในวรรณกรรมไทย2525
40วรรณกรรมปัจจุบัน2523
41นิราศคำโคลง : การวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับนิราศชนิดอื่น2516
42อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศ