หนังสือที่แต่งโดย กรุงเทพมหานคร. สำนักผังเมือง 11 Results

No.TitlePublished
1โครงการวางผังพัฒนาปรับปรุงย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางรองบริเวณโดยรอบศูนย์พหลโยธิน2556
2ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 : สรุปสาระสำคัญ2556
3กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 : ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 130 ตอนที่ 41 ก วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 และประกาศแก้ไขข้อความ ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม130 ตอนที่ 91 ก วันที่ 9 ตุลาคม 25562556
4โครงการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะบริเวณศูนย์คมนาคมกรุงเทพฯด้านใต้2553
5โครงการวางผังพัฒนาปรับปรุงย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางรองบริเวณโดยรอบศูนย์พหลโยธิน2550
6เทคนิคการประเมินมูลค่าที่ดินและการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ 2549
7มาตรการทางผังเมืองของกรุงเทพมหานคร ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท2548
8แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินรายเขตของกรุงเทพมหานคร2547
9การศึกษาโครงการสะสมที่ดินเพื่อการพัฒนาบริเวณศูนย์คมนาคมกรุงเทพฯด้านใต้ : รายงานฉบับสมบูรณ์2544
10ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร : กฎกระทรวงฉบับที่ 414 (พ.ศ. 2542) : ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 25182542
11มาตรการทางผังเมืองของกรุงเทพมหานครและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง2540