หนังสือที่แต่งโดย กริช สืบสนธิ์ 11 Results

No.TitlePublished
1วัฒนธรรมและพฤติกรรมการสื่อสารในองค์การ2537
2ตรายางนักบริหาร2528
3ข้อผิดพลาดที่ควรปรับปรุงของนักการตลาด2528
4รายงานผลการสำรวจ เรื่อง พฤติกรรมการเลือกคณะวิชาและความรู้เกี่ยวกับคณะวิชาที่สมัครของนักเรียนยากจนจากชนบท โครงการจุฬาฯขชนบท2527
5พฤติกรรมการเลือกคณะวิชาและความรู้เกี่ยวกับคณะวิชาที่สมัคร ของนักเรียนยากจนจากชนบท โครงการจุฬาฯ-ชนบท : รายงานผลการสำรวจ2527
6การสื่อสารในองค์การ2526
7การสื่อสารในองค์การ2525
8การวิจัยเชิงสำรวจเบื้องต้นสำหรับนักนิเทศศาสตร์2524
9บทบาทและพฤติกรรมของวุฒิสภาไทยสมัยต่างๆ2516
10ตรายางนักบริหาร
11คลังธุรกิจ