หนังสือที่แต่งโดย เมตตา กฤตวิทย์ 4 Results

No.TitlePublished
1หลักการสัมภาษณ์ในวงการบริหารธุรกิจ และการสื่อสารมวลชน2534
2ทฤษฎีแม่บททางนิเทศศาสตร์2532
3หลักการสัมภาษณ์ในวงการบริหาร การศึกษาวิจัย และการสื่อสารมวลชน2532
4การประเมินผลสื่อเพื่อสร้างแนวคิดด้านสันติภาพแก่เด็กและเยาวชน2530