หนังสือที่แต่งโดย วิวัฒน์ ชวนะนิกุล 13 Results

No.TitlePublished
1การสำรวจการเลี้ยงสัตว์ของชุมชนที่อยู่รอบโครงการพัฒนาที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2552
2โครงการวิจัยการศึกษาและทดสอบการใช้งานของระบบการจัดการฟาร์มด้วยไมโครชิป RFID/2549
3เอกสารประกอบคำสอนวิชา 3103-202 หลักการเลี้ยงสัตว์ 22544
4คู่มือการใช้โปรแกรมวินพอร์ค WINPORC ส่วนการเงิน (Financial part หรือ GTE)2543
5คู่มือการใช้โปรแกรมวินพอร์ค WINPORC ส่วนการผลิต (Production part หรือ GTTT)2543
6คู่มือการใช้โปรแกรม โลจิพอร์ค2541
7เอกสารประกอบการใช้โปรแกรม "โลจิพอร์ค" ปี 25392539
8คู่มือการใช้โปรแกรม LOGIPORC MANAGER GTE (financial part-เอแร์ชั่นใหม่ 3.03)2537
9คู่มือการใช้โปรแกรม LOGIPORC2536
10คู่มือการใช้โปรแกรม LOGIPORC2535
11การศึกษาคาริโอไทป์แบบต่างๆ ในกระบือลูกผสม (กระบือปลัก X กระบือแม่น้ำ) : รายงานผลการวิจัย2534
12การศึกษาจำนวนและรูปร่างโครโมโซมในปลาน้ำจืดของไทย 7 ชนิด : รายงานผลการวิจัย2532
13ความรู้ปัจจุบันเรื่อง กระบือ2531