หนังสือที่แต่งโดย สุกัญญา ตีระวนิช 9 Results

No.TitlePublished
1พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการหนังสือพิมพ์ : รายงานผลการวิจัย2532
235 นักหนังสือพิมพ์อาวุโส2528
3หมอบรัดเลกับการหนังสือพิมพ์แห่งกรุงสยาม2528
4รายงานผลการวิจัยเรื่อง สิ่งพิมพ์กับปัญหาพลังงาน : การวิจัยเชิงทดลอง2527
5รายงานผลการวิจัยเรื่อง สิ่งพิมพ์กับปัญหาพลังงาน2526
6หนังสือพิมพ์ไทย จากปฏิวัติ 2475 สู่ปฏิวัติ 25162526
7หนังสือพิมพ์ไทยจากปฏิวัติ 2475 สู่ปฏิวัติ 25162526
8ประวัติการหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยภายใต้ระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราช (พ.ศ. 2325-2475)2520
9รายงานการวิจัยอิทธิพลของสื่อต่อเด็กในกรุงเทพมหานคร = Media's impact on children in Bangkok