หนังสือที่แต่งโดย โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 17 Results

No.TitlePublished
1การพัฒนาประเทศไทย และรวมบทความจากวารสาร SME News2553
2เอสเอ็มอี ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโลก2552
3เกษตรก้าวหน้า เศรษฐกิจเข้มแข็ง2549
4การพัฒนาประเทศไทย : แนวความคิดและทิศทาง2536
5การฟื้นฟูการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ2535
6สงครามเศรษฐกิจ2534
7การพัฒนาประเทศไทย : แนวความคิดและทิศทาง2534
8นโยบายการเกษตรกับความเป็นประเทศอุตสาหกรรม2534
9ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาชนบท2533
10โครงสร้างการผลิตกับการกระจายผลการพัฒนา2532
11การอพยพ และ ความยากจนในชนบท2527
12แนวทางจากแผนพัฒนาชนบทยากจนปัจจุบัน2527
13คนกับงานในการพัฒนาประเทศ : การอถิปรายของสมาคม เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2526
14ชนบทไทย : ความก้าวหน้าและล้าหลัง2526
15ชนบทอีสาน2524
16ชนบทจีน ระบบและการวางแผน2522
17นโยบายการคลังสำหรับประเทศด้อยพัฒนา2514