หนังสือที่แต่งโดย เดือน สินธุพันธ์ประทุม 16 Results

No.TitlePublished
1หลักการทำโปรแกรมวิชวลเบสิก2543
2เทคนิคฟอร์แทรน 772537
3CU Writer : ศึกษาด้วยตนเอง เวอร์ชั่น 1.52 และ 1.62536
4CU Writer ศึกษาด้วยตนเอง เวอร์ชั่น 1.52 และ 1.62536
5CU Writer : ศึกษาด้วยตนเอง2535
6เทคนิคฟอร์แทรน 772535
7ฟอร์แทรน 772534
8CU WRITER : ศึกษาด้วยตนเอง2534
9รายงานผลการประดิษฐ์เรื่อง โปรแกรมบรรณาธิกรข้อมูล ซียู2533
10ฟอร์แทรน 772532
11โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น : ภาษาโฟแทรน 42527
12ฟอร์แทรน 772527
13โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น : ภาษาโฟแทรน 42526
14โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นภาษาโฟแทรน 42526
15โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น : ภาษาโฟแทรน 42520
16ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้พฤติกรรมของตนเองของนักเรียน การรับรู้พฤติกรรมของนักเรียนโดยครูในทัศนะของนักเรียน และการรับรู้ของครูที่มีต่อพฤติกรรมของนักเรียนกับความสัมฤทธิ์ผลในการเรียน2508